УРЕДБА НА ПАТРИЈАРШИЈАТА

УРЕДБА НА ПАТРИЈАРШИЈАТА
За организацијата на управната канцеларија на Патријаршијата и на останатите канцеларии за надворешната црковна управа
Член 1
За надворешната црковна управа постои управна канцеларија на Патријаршијата при управниот одбор на Патријаршијата; Управна канцеларија на Патријаршиските трговски претпријатија или институции наменети за општите потреби на Црквата, потоа Епархиска управна канцеларија при секој Епархиски управен одбор и Управна канцеларија на општината на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква при секој црковно – општински одбор кој би имал толку работи кои без редовна работа не би можеле да се вршат.
Член 2
За водење на работите на црковните самоуправи кои спаѓаат во надлежноста на патријаршискиот управен одбор и Патријаршискиот совет, се основа при тој одбор Патријаршиска управна канцеларија која ќе ги води тие работи според прописите на Црковниот Устав и објавените Уредби, а според упатствата и под надзор на Патријаршискиот управен одбор и под врховен надзор на Патријархот.
Член 3
Патријаршиската управна канцеларија има четири одделенија:
1.општо одделение,
2.економско одделение,
3.финансиско одделение и
4.осигурително одделение.
Со таа канцеларија управува Директор на управната канцеларија.
На чело на одделението стојат началници, (шефови) на одделенијата.
Член 4
Општото одделение ги води овие работи:
1. се грижи за објавување извршување на Одредбите и одлуките на Патријаршискиот Совет;
2. ги води работите и коресподенцијата околу контролата на Епархиските управни одбори;
3. ги води работите околу фондовите и донациите наменети за општите потреби на Црквата и работите кои се однесуваат на надзорот и контролата над останатите фондови и донации;
4. се грижи за работите околу основувањето на нови фондови и примања на донации и во изработката на нивните правила;
5. води „финансиски регистер“ и „донаторски регистер“;
6. ги подготвува и изработува извештаите и предлозите за состојбата на сите црковни фондови и донации и воопшто за се од областа на црковната самоуправа што спаѓа во надлежност на Патријаршискиот управен одбор;
7. се грижи за работата и подготвува предлози за купување, замени, задолжувања и отуѓувања на недвижни црковни имоти кои се наменети за општите потреби на црквата и за одобрувањето на таквите одлуки за епархиските, манастирските и црковноопштинските добра;
8. подготвува извештаи и предлози за решенија на жалбите поднесени до патријаршискиот управен одбор;
9. води евиденција за личните околности, поставување, унапредување, отсуствување, боледување и т.н. на службениците на Патријаршиската управна канцеларија и ги чува Службените списанија на сите црковнохиерархиски и црковносамоуправни службеници;
10. ги води работите околу издржувањето и управувањето на просветните и добротворните заводи на Црквата, а спаѓаат во заедничката надлежност на Патријаршискиот управен одбор и Светиот Архиерејски Синод;
11. подготвува и изработува предлози, одредби, наредби и упатства од административна природа за Патријаршискиот совет и Патријаршискиот управен одбор;
12. води евиденција за стипендистите;
13. води општи административни работи;
14. ги води сите правни работи;
15. ги работи сите други работи по наредбите на Патријаршискиот управен одбор.
Член 5
На чело на општото одделение стои главен дипломиран правник со пропишан практичен испит.
Член 6
Економското одделение ги има овие задолженија:
1. се грижи за работата околу управувањето со недвижностите кои се наменети за општите потреби на Црквата и околу вршењето на надзорот и контролата над управувањето со сите останати црковни добра;
2. ги води работите околу земањето и издавањето под закуп на добра кои се наменети за општите потреби на Црквата околу одобрувањето на одлуките во тој поглед за епархиските, манастирските и црковноопштинските имоти;
3. се грижи црквите, манастирите и другите установи да имаат законски докази за соптвеност на имотите:
4. води список на сите црковни добра;
5. се грижи недвижностите секогаш да бидат осигурани против пожари и други непогоди;
6. се грижи за управувањето на црковните економски установи и заводи и води надзор врз нив;
7. се грижи за градење на цркви, парохиски домови, школи, санаториуми, сиропиталишта и други згради;
8. се грижи за движностите – инвентарот на Патријаршиската управна канцеларија;
9. ги води работите околу одобрувањето за сеча на манастирски и црковни шуми и околу грижата за пошумувањето на исечените комплекси;
10. се грижи за сите останати работи од економска природа кои се ставаат во должност.
Член 7
На чело на економското одделение стои академски образован инженер со пропишан практичен испит.
Член 8
Финансиското одделение ги има овие задолженија:
1. ги води работите околу подготвувањето на нацртот за донесување на буџетот на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква;
2. отвора и затвора кредити предвидени во буџетот на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква;
3. ја подготвува завршната сметка на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква која Патријаршискиот управен одбор ќе ја поднесе на Патријаршискиот совет;
4. го води централното сметководство и книговодство;
5. се грижи за правилно изведување на буџетот и биџетските кредити да не се пречекоруваат, ниту да се трошат за други цели, освен само за оние на кои се наменети;
6. се грижи за одобрувањето на предсметките за расходите, приходите и завршните сметки на епархијата и околу одобрувањето на дополнителни даноци за непосреден данок;
7. се грижи за уредно собирање на приходи за општите потреби на Црквата;
8. се грижи за рационалната употреба на готовината наменета за општите потреби на Црквата;
9. раководи со Синодалниот фонд на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква и другите фондови со кои управува Светиот Архиерејски Синод, а според овластувањето и одлуките на Светиот Архиерејски Синод;
10. раководи со сите фондови и донации (фондации) кои се под управата на Патријаршискиот управен одбор;
11. ракововди со главната благајна и врши примања и издавања по уредни документи;
12. ги подготвува правилниците и формуларите за еднообразна сметководствена работа според упатствата издадени за сметководствената и благајничката служба;
13. ги врши сите работи од финансиска природа;
14. се грижи редовно да се прегледуваат касите и благајничките книги на патријаршиската управна канцеларија;
15. се грижи сите сметководствени изводи уредно и точно да се поднесуваат;
16. дава сметководствени податоци за составот на извештајот за состојбата на сите црковни фондови и донации кои стојат под управа на Патријаршискиот управен одбор;
17. врши должности околу надзорот врз буџетирањето и финансирањето на патријаршиските црковни установи и органи на црковносамоуправната служба;
18. ги води задолженијата околу општите долгувања кон црквата и надзорот врз долговите на патријаршиските црковни установи и органи на црковносамоуправната служба;
19. ја води работата околу изработката и продажбата на црковните таксени марки;
20. ги извршува сите други задолженија од финансиска природа кои ќе му ги зададе како должност Патријаршискиот управен одбор.
Член 9
На чело на Финансиското одделение стои дипломиран правник или дипломиран апсолвент на висока комерцијална школа со пропишан практичен испит.
Член 10
Задолженијата на одделенијата за осигурување ги нормира Одредбата за осигурување на добрата на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква против штета од пожари и други непогоди.

Член 11
На чело на одделението за осигурување стои дипломиран правник или дипломиран апсолвент на висока комерцијална школа со пропишан практичен испит или со доволна стручна пракса.
Член 12
Распоредот на должностите по одделенијата го вршат главните на одделенијата во согласност со директорот на управната канцеларија.
Член 13
Директорот на Патријаршиската управна канцеларија мора да има факултеткса спрема и треба добро да ги познава финансиските работи.
Тој стои под непосреден надзор на Патријархот. Тој е главен (старешина) на Патријаршиската управна канцеларија и според неговите упатства и наредби и под негова контрола се вршат сите работи во Патријаршиската управна канцеларија. Тој ја потпишува поштата како што тоа го одредува Правилникот на патријаршискиот управен одбор доколку за поедин вид на акт не го овластил началникот на шефовите на одделението.
Директорот на Патријаршиската управна канцеларија е и наредбодавач за благајницата по овластувањето на претседателот до сума од 20.000 денари.
Член 14
Директорот:
а) го распоредува персоналот на работа;
б) дава отсуства и боледувања до 10 дена;
в) изрекува дисциплински казни до губење на десетдневна плата;
г) ангажира издатоци во границите на буџетот на материјалните потреби до 5000 денари.
Член 15
Освен директорот и началникот на шефовите на одделенијата, во Патријаршиската управна канцеларија постојат уште овие службенички места: два инженера, еден по шумарство а друг по агрономија, главен книговодител кој воедно е и шеф на сметковотството и благајната, благајник, двајца книговодители ликвидатори, петмина помошници на книговодителот, еден секретар, еден архивар и библиотекар на патријаршиската библиотека, два писари, три дактилографи, два практиканти и два служители. Службениците ги распоредуваат по разните одделенија според потребата на директорот на управната канцеларија.
Кога оваа Одредба ќе стапи на сила , ќе се распоредат дотогашните службеници според овие систематизирани места и нивните квалификации, при што и работите ќе се доверат на еден службеник, ако количината на тие задолженија дозволува.
Член 16
Патријаршиската управна канцеларија ќе служи со советите на правниот советник на Патријаршискиот управен одбор.
Правниот советник мора да има правен факултет и да ги исполнува условите потребни за судија или адвокат со положен судски или адвокатски испит и пракса за најмалку пет години.
Член 17
Директорот на Патријаршиската управна канцеларија го застапува началникот (шефот) на Општото одделение, а началниците (шефовите) на одделенијата, се одредени најстарите службеници.
Член 18
Директорите и целиот персонал на Патријаршиската управна канцеларија, како и правниот советник на патријаришскиот управен одбор ги поставува и утврдува Патријархот.
Член 19
Патријаршиската печатница, како и секое друго патријаршиско економско претпријатие наменето за општите потреби за Црквата има своја управна канцеларија со службеници кои на ист начин се поставуваат како и службениците на Патријаршиската управна канцеларија.
Член 20
Управната канцеларија на Патријаршиската печатница и нејзината работилница има свој управител, книговодител, благајник, писар, фактурист, средувач и други работници. Тие сите се плаќаат од приходите на печатницата.
Член 21
Во секоја Епархија постои Епархиска управна канцеларија која под надзор на епархискиот архиереј ги води сите работи што спаѓаат во надлежност на Епархискиот совет и Епархискиот управен одбор и се издржува од епархиските средства.
Член 22
На чело на Епархиската управна канцеларија стои секретар кој мора да има факултетстко образование. Првенство имаат богослови и правници. Освен секретар, секоја Епархиска управна канцеларија има свој сметководител – благајник кој ги води книговодствените и благајничките работи и има квалификација на трговска академија или некое средно образование или стручна школа со книговодствена пракса. Доколку овој сметководител – благајник не е во состојба да ги води и извршува сите писарски задолженија, треба да се одреди место за писар – дактилограф од страна на Епархиската управна канцеларија.
Епархиската управна канцеларија има и свој служител.
Член 23
Освен службениците, секоја Епархиска управна канцеларија има и правобранител со квалификации на судија на граѓански суд или адвокат кој ќе ги застапува интересите на Епархијата пред властите во судски и воопшто правни работи и ќе дава правни мислења. Епархискиот управен одбор во согласност со Црковниот суд, него ќе го земе од редовите на месните адвокати или пензионирани судии кои вршат адвокатска пракса и ќе ги плаќаат со одмерен годишен хонорар.
На ист начин Епархискиот управен одбор ќе зема стручњак инженер со умерен хонорар кога ќе затреба инженерско стручно мислење.
Член 24
Секретарот и останатите службеници на Епархиската управна канцеларија ги бира Епархискиот управен одбор, а ги поставува епархискиот архиереј со свој декрет.
Член 25
Со секој црковноопштински управен одбор постои и Управна канцеларија на црковноопштинскиот управен одбор. Ако таа канцеларија има толку работа што без постојани службеници не би можела да ги врши должностите, ќе се поставуваат постојани службеници на црковноопштествениот управен одбор кој ќе се издржува од средствата на таа општина. На прво место се поставува сметководител – благајник кој ги врши сите канцелариски работи. Ако тој не може да ги врши сите задолженија, се бира и секретар кој е главен на канцеларијата и за тоа има потребно образование. Ако има потреба, може да се постават и други службеници.
Секретарот и сите останати службеници ги бира и поставува црковноопштинскиот управен одбор.
Член 26
Рангот, како и активните и пензиските додатоци на службениците на сите управни канцеларии за надворешна управа се одредуваат со посебни одредби.
Член 27
Сметководствената и благајничката служба на сите управни канцеларии се врши според одредбите на Уредбата за сметководство.
Член 28
Според потребата, од економски причини, може да се помагаат службениците на управните канцеларии на паралелните тела на надворешната и внатрешната црковна управа, како: Патријаршиската управна канцеларија со управната канцеларија на Црковниот суд, Црковноопштинската управна канцеларија со парохиската канцеларија.
Член 29
Оваа Уредба стапува на сила кога ќе биде објавена во службениот лист на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква.

УРЕДБА
На црковнохиерархиските службеници на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква и нивните надоместоци
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Уредба се регулира положбата, се излагаат правата и должностите и се одредуваат надоместоци на црковнохиерархиските службеници. Се исклучуваат Патријархот и Архиереите чии надлежности се регулираат со Уредбата за парохиското свештенство на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква и нивните активни и пензиски додатоци и свештеномонаси и монаси во манастирите на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква за чиј внатрешен и надворешен живот го пропишува Уредбата на Светиот Архиерејски Синод.
Односите на црковнохиерархиските службеници кои спаѓаат под црковната духовна, дисциплинска и судска власт, а која припаѓа само на хиерархијата, ќе бидат регулирани со посебни уредби од страна на Светиот Архиерејски Собор, како највисоко хиерархиско претставништво. Особено Светиот Архиерејски Собор ќе пропише дисциплински прописи за различни видови на тие службеници како: богословски, монашки и други школи, епархиски црковни судови и Голем црковен суд и канцеларијата на Светиот Архиерејски Синод.
Пензиските надоместоци и придонеси за пензиите на црковнохиерархиските службеници се регулираат со Уредбата за пензиите на службениците на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква.
Член 2
Во црковнохиерархиската служба може да бидат примени православни државјани на Република Македонија или
Покрај овој услов во црковнохиерархиската служба може да се примат лица кои ги исполнуваат овие услови:
1) да наполнил 18 години;
2) да е телесно и духовно здраво;
3) да има добро однесување:
4) во случај на малолетство да има одобрение од родителите или туторот;
5) потполно да го знае службениот јазик;
6) со закон да има одредена подготовка за стурката во која влегува и да ги исполнува останатите услови кои со посебни прописи се бараат за службата во струката;
7) да има помалку од 60 години, освен во случаи за кои со специјални закони е различно одредено, односно освен во случаи на непосреден премин од црковнохиерархиска во контрактуална служба;
8) по навршената 21 година од животот да го отслужил задолжителниот рок во постојаниот кадар, совен ако, по одредени закони за устројство на војската и морнарицата, како единствен хранител на неспособни задругари или како постојано или привремено неспособен, или заради свештенички чин е ослободен во постојаниот кадар, односно, ако е должен да плаќа војница, да докаже дека ја платил војницата;
9) да не е под старателство или стечај или над него да не е продолжена татковската власт;
10) како на активен црковен службеник службата да не му престанала од причини предвидени во точка 1, 7 и 9 и член 70 од оваа Уредба
11) со судска или дисциплинска пресуда не му е како црковен пензионер одземено правото на пензија.
Црковнохиерархискиот службеник не може да биде лице кое покажува принципи противправни на промената на државниот или црковниот поредок.
Примањето во служба се врши врз основа на писмени молби снабдени со потребни документи.
Член 3
Црковнохиерархиските службеници се делат на службеници, приправници, чиновници и служители.
Со прописите за уредување на поедини струки на црковнохиерархиските служби се одредува дали за стапување во струката се бара школска подготвеност со недовршено средно училиште, завршено средно училиште или факултетска подготвеност, т.е. подготвеност на стручно училиште со завршен испит кој е рамен на овие училишни подготвености.
Член 4
На поставувањето на едно службеничко место мора претходно да има приправна служба и положен практичен стручен испит. Приправната служба трае најмалку три години во една струка. Во приправната служба на приправникот му се дава можност да се воведе во сите видови на работи од својата струка. Кога ќе поминат две години на приправната служба, приправникот може да полага пропишан стручен испит.
Стручните испити се полагаат пред комисии кои за секоја година однапред се образуваат според струката. Стручниот испит во истата струка може да се повтори двапати. Разликата меѓу испитите мора да биде најмалку шест месеци. Прирпавникот кој нема да го положи стручниот испит до наполнетата петта година од приправната служба или кој ни третиот пат нема да го положи пред тој рок, мора да се отпушти од приправната служба.
Член 5
На приправникот кој во текот на приправната служба ја промени струката пред положениот стручен испит, времето поминато во претходната струка може да му се пресмета во рокот на приправна служба во новата струка, но приправната служба во новата мора да трае најмалку една година со тоа што во таа година не може да се пречекори крајниот рок од пет години на прирправна служба.
Во случај ако приправникот прејде во друга струка, бидејќи во претходната струка веќе го положил стручниот испит, може да се ослободи од стручниот испит во новата струка од оние предмети кои ги положил во претходната струка.
Ако прирпавникот ја прекине приправната служба заради друга причина освен болест или заради отслужување на воен рок, претходната приравна служба ќе му се пресмета како во истата струка.

Член 6
Големиот црковен суд е постојан и е составен од:
а) претседател Архиереј кого го бира Светиот Архиерејски Собор на две години;
б) два члена кои ги одредува Светиот Архиерејски Синод од својата средина;
в) два члена на свештени лица од мирскиот ред кои ги бира Светиот Архиерејски собор;
г) секретари свештени лица и
д) потребен број на писари и чиновници.
Претседателот и членовите Архиереи ги заменуваат Архиереи членови или заменици членови на Светиот Архиерејски Синод кои ги одредува Светиот Синод. Членовите свештени лица ги замнуваат секретари на Големиот црковен суд.
За членови свештени лица во Големиот црковен суд може да бидат поставени свештени лица од мирскиот ред кои завршиле вишо богословско школо и по можност правни науки и имаат најмалку 10 години црковно-судска или граѓанско-судска служба.
Секретар на Светиот Архиерејски Синод и секретар на канцеларијата на Патриајхот може да бидат свештени лица од двата реда кои завршиле вишо богословско школо и по можност правни науки, а со тоа и секретар на Светиот Синот со 10 годишна црковносудска или црковноавтономна, т.е. наставничка служба.
За секретари на Големиот црковен суд може да бидат поставени свештени лица кои завршиле вишо богословско школо и по можност правни науки, а поминале во црковносудска или граѓанскосудска служба најмалку пет години. За писари се поставуваат лица кои завршиле виша богсловска школа, а за чиновници лица кои завршиле најмалку средно богословско училиште.
Секретарите и писарите на Големиот црковен суд ги бира, во согласност со Патријархот, Светиот Архиерејски Синод, а чиновниците и служителите ги поставува претседателот на Големиот црковен суд.
Член 7
Членовите на Големиот црковен суд и секретарите не може да бидат роднини, ниту меѓусебно, ниту со претседателот, по крв завршно до четвртиот степен, а по закон или крштевање завршно до вториот степен.
Член 8
Епархискиот Црковен суд го составуваат: а) претседател, б) двајца членови, в) секретар и г) потребен број на писари и чиновници. Претседателот на епархискиот Црковен суд е епархискиот Архиереј. Членовите и секретарите ги бира Светиот Архиерејски Синод на предлог на епархискиот Архиереј, а писарите, чиновниците и служителите ги поставува и отпушта одговорниот Архиереј за што го известува Светиот Архиерејски Синод.
За членови на Епархиските црковни судови може да бидат поставени свештени лица кои завршиле виша богословска школа и по можност правни науки и имаат најмалку десет години црковносудска или административна служба.
За секретар на Епархиските црковни судови се поставуваат свештени лица кои завршиле виша богословска школа и по можност правни науки и имаат најмалку пет години судска или административна служба.
За писарите и чиновниците на Епархиските црковни судови се поставуваат лица кои завршиле најмалку средно богословско училиште.
Кога член од Епархискиот црковен суд е спречен да ја врши својата должнист во судот, го заменува секретарот на Црковниот суд.
Член 9
При Епархискиот црковен суд должноста на судски обвинител го врши свештено лице кое има школска квалификација за член на Црковниот суд.
Него го поставува епархискиот Архиереј за што го известува Светиот Архиерејски Синод.
Членовите на Епархискиот црковен суд, судските обвинители, секретарите и писарите не може да имаат родбински врски ниту со претседателот, според член 7 од оваа Уредба.
Епархискиот Архиереј, со одобрение од Патријаршискиот управен одбор, може по потреба службениците на Епархиските црковни судови да ги одреди на работа во Епархискиот управен одбор.
Член 10
Главниот секретар на Светиот Архиерејски Собор и Синод го бира Светиот Архиерејски Собор меѓу свештените лица во согласност со Патријархот.
Светиот Архиерејски собор ги бира, во согласност со Патријархот, своите службеници и канцеларискиот персонал.
Епархискиот Архиереј, од двата реда на достојни свештени лица, го одредува својот заменик во сите епархиски работи и го разрешува и тоа по одобрение на Светиот Архиерејски Синод. Заменикот на Епархискиот Архиереј го заменува во граници на даденото овластување. За архиерејски заменици се поставуваат оние свештени лица од двата реда кои имаат исполнето услови предвидени со оваа Уредба за членови на црковните судови.
Член 11
За првите петнаесет години по стапувањето на сила на Уставот на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква, исклучително, за архиереите заменици, членовите и секретарите на епархиските црковни судови може да бидат поставени и свештени лица кои завршиле средно богословско училиште и имаат најмалку десет години судска, црковнопросветна, парохиска или административна служба.
Член 12
Наставници во богословските и монашките училишта може да бидат лица кои се од Православна вера и ги имаат пропишаните квалификации за наставничка служба. Професорите за богословските предмети мора да бидат во свештенички или монашки чин.
Ректорите на богословијата и управителите на монашките училишта ги бира Светиот Архиерејски Собор. Наставничкиот персонал го бира Светиот Архиерејски Синод на предлог на епархискиот Архиереј. Писарите, приправниците, чиновниците и служителите ги поставува и разрешува одговорниот Архиереј за што го известува Светиот Архиерејски Синод.
За оние црковнохиерерхиски службеници за кои особено не е наведено кој ги разрешува од службата, ги разрешува онаа власт која ги поставува.
II ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЦРКОВНОХИЕРАРХИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 13
Кога првпат ќе стапи во служба црковнохиерархискиот службеник или кога е вратен од пензија или оставка од активната служба, тој полага пред старешината пропишана заклетва.
Членовите на црковните судови, освен Архиереите, ја положуваат оваа заклетва: „Јас, тој и тој, се заколнувам пред семоќниот Бог дека свесно ќе се придржувам на светите канони, Црковниот устав и останатите црковни и државни закони, дека своите должности точно ќе ги извршувам, службените тајни ќе ги чувам и интересите на Македонска Вистинска Правсолавна Патријаршија и Црква секогаш ќе ги застапувам и бранам. Како сето ова го извршувам, така Бог нека ми помага на овој и на оној свет“.
Оваа заклетва ја полагаат и останатите црковнохиерархиски службеници.
На положената заклетва се составува записник кој ќе го потпише службеникот кој ја положил заклетвата и ќе ја завери старешината пред кого заклетвата е положена.
Член 14
Црковнохиерархискиот службеник е должен да се покорува на законите и должноста да ја врши свесно, трудољубиво и непристрасно, имајќи ги на ум само општите и црковните интереси, избегнувајќи го сето она што би било на штета на доверената служба. Наредбите на своите старешини, ако се издадени во границите на законот, должен е да ги извршува.
Ако службеникот најде дека му е издадена незаконска наредба, има право за неа да направи свои забелешки. Во таков случај може да не ја изврши наредбата, доколку работата не е итна. При повторување на истата наредба по направените забелешки, тој е должен добиената писмена наредба без одложување да ја изврши. Само она што е со закони како кривично дело забрането и се казнува, понискиот службеник не смее да ја изврши ни по заповед на постар и должен е да јави на својата повисока власт за примената наредба.
Кога службениот интерес бара, службеникот мора на повик на старешината да ги врши оние службени работи кои не припаѓаат во надлежност на неговата работа.
Член 15
Црковнохиерархискиот службеник е должен да ја чува службената тајна без разлика дали е во активна служба или не. Под службена тајна се подразбира се што службеникот во службата и во својата службена работа дознал, а кое, ако се изнесе, може да го спречи успехот на црковната служба или да биде штетно за црквата или за поединци. За општ интерес, одговорниот Архиереј или Патријархот може да го ослободи од таа должност.
Член 16
Службеникот мора во службата или надвор од неа да го чува својот углед и угледот на своите старешини и мора да го избегнува се она што може да наштети на угледот и довербата кои неговата положба бара. Исто така и службеникот во пензија е обврзан своето однесување да го одмери според положбата која ја имал.
Во службениот сообраќај со граѓаните службеникот е должен да биде услужлив и учтив.
Со повисоките власти службеникот може службено да општи преку старешината, освен во случај кога оваа Уредба наредува различно.
Член 17
Службеникот не може покрај својата редовна служба да има друга, споредна, освен ако тоа му го дозволи надлежната службена власт. Тој не може да завзема никаква положба која би била спротивна на достоинството и честа на неговото звање или би го попречувала во вршењето на неговите постојани службени должности.

Член 18
Црковнохиерархиските службеници може да основаат свои професионални здруженија по одобрение на правилата на тоа здружение од страна на Светиот Архиерејски Синод. Пензионерите може да бидат редовни членови, но не може да бидат членови на управата на здружението. Оние службеници, членови на здружението, на кои по пресудата на дисциплинскиот суд им престанала службата или кои поднеле оставка на службата, не може да останат членови на здружението.
И за работата во здружението важат за неговите членови прописите за чување на угледот и достоинството на службениците, а исто така и сите дисциплински прописи доколку работата на здружението или работата на неговите членови ги допира службените односи и службените интереси. Врз службениците кои ќе згрешат според претходните одредби, ќе се примени дисциплинска постапка.
Во здруженијата кои делуваат спротивно на претходните одредби Патријархот, заедно со Светиот Архиерејски Синод, ќе ја распушти управата и надзорниот одбор и ќе постави комесар кој полноважно ќе ги обавува сите рабори на управниот и надзорниот одбор, додека во здружението не се доведат сите работи во согласност со претходните одредби. Во повторени или потешки случаи може со одлука на Светиот Архиерејски Синот овие здруженија да бидат укинати.
Прописите на претходните ставови не важат за службеничките задруги и нивните сојузи.
Член 19
Црковнохиерархискиот службеник не може да прима подароци, награди или одликувања од странски влади без одобрение на Патријархот по предлог на одговорниот Архиереј.
Член 20
За штетата која црковнохиерархискиот службеник им ја направи на трети лица во текот на вршењето на својата должност, со својата незаконска или неправилна постапка, одговара службеникот и телото или институцијата каде служи. На оштетеното лице не му е потребно одобрение од претпоставените власти за да покрене тужба. Тужбата се покренува кај одговорниот суд на местото каде е направена штетата и мора да биде упатена против службеникот и против институцијата. Ако тужбата веднаш не го суспензирала телото или установата, нивната одговорност престанува.
Правото на тужба застарува за девет месеци од денот кога е причинета штетата, односно од денот кога за неа дознал оштетениот. Но во вториот случај, крајниот рок за покренување на тужба не може да биде подолг од една година од настанатата штета. Ако против службеникот е водена кривична истрага, горниот краен рок се пресметува од денот на извршноста на судската одлука која го решава прашањето на неговата кривична одговорност.
Црковното тело или установата ќе биде должна на тужителот да ја плати досудената отштета само во случај ако од службеникот не би можела да се наплати и оштетениот е должен да бара егзекутивна наплата првенствено од службеникот.
Црковното тело и установата може со решение од одговорниот да ја прими целосната одговорност за надокнадата на штетата и така тужениот службеник да го одлободи од одговорноста ако се утврди дека причинетата штета е последица на претераната ревност во службата.
Член 21
Роднините по крвно родбинство во прва линија или посредно родбинство заклучно до четвртиот степен, маж и жена, роднини во двојна родбинска врска заклучно до вториот степен, не може да бидат во непосреден службен однос на старешина и потчинет освен ако за поедини струки тоа е различно одредено.
Член 22
Лицето кое ќе стапи во црковна служба треба да се јави на должноста во рок од 15 дена од денот кога му е соопштено поставувањето, во спротивно ќе се смета како да не е ни поставен. Во случај на оправдани причини може одговорната власт да го продолжи овој рок.
Црковнохиерархиските службеници се должни да бидат на службата за целото време кое за тоа е одредено, но ако интересот на службата бара, на повик на старешината, и преку тоа време. Службениците не може да се оддалечуваат од местото на работата без дозвола од одговорниот старешина или без итна причина, а потоа мораат пред старешината да оправдаат.
Ако службеникот од било која причина е спречен да дојде на должноста, мора во рок од 24 часа да го информира својот непосреден старешина и да го оправда своето отсуство.
Член 23
Црковнохиерархискиот службеник, кога од болест е спречен да дојде на должност, ќе поднесе лекарско уверение, доколку тоа го побара старешината. Во таквиот случај старешината може, кога ќе најде за потребно, да нареди прегледот на состојбата на здравјето на службеникот да го изврши лекар во јавна служба или тоа да се изврши комисиски.
Комисискиот преглед е задолжителен кога службеникот непрекинато боледува повеќе од шест месеци или кога заради телесни и душевни неспособности за службата треба да му престане активната служба. Комисијата ја одредува старешината на службеникот, а членовите се старешината или службеникот кого тој го одредил да го заменува и двајца лекари кои се во јавната служба. Патните трошоци и хонорарот на членовите на комисијата при прегледот ги носи дотичното црковно тело или установа, освен кога самиот служеник бара заради болест да биде пензиониран, односно кога дава повод за преглед и со прегледот се утврди дека состојбата на здравјето му дозволува вршење на должноста. Во овој случај сите трошоци ги носи служеникот. За време на боледувањето служеникот ги прима сите свои додатоци. Најдолгото боледување за кое на службеникот му се даваат сите додатоци е 12 месеци во тек на една година или 15 месеци во тек на две непрекинати години.
За спречен од болест се смета оној службеник на кого му е потребно некое време да се опорави од болеста или да прејде на особено лекување, или во местото на службувањето или надвор од тоа место. Траењето на тоа време мора однапред да биде утврдено и одобрено со решение од одговорниот. Таквото време се смета дека е во текот на боледувањето.
Член 24
Црковнохиерархискиот службеник има право на годишен одмор. Должината на одморот е различна, за службениците од 2 и 3 група: шест недели; за службениците од останатите групи и со повеќе од 25 години служба: 40 дена; од 15-25 години служба: 30 дена; од 5-15 години служба: 20 дена и до 5 години служба: 10 дена; за службеници приправници: 10 дена. За официјалниците и служителите со преку 25 години служба: 30 дена; од 15-25 години служба: 20 дена; од 5-15 години служба: 12 дена и до 5 години служба: осум дена. Чиновниците за кои е пропишано средно богословско образование, имаат одмор како службениците со истите квалификации. Времето кога се искористува одморот го одредува, на предлог на старешината на одделението, непосредниот повисок старешина, а за служнебиците на врховните надлештва одлучуваат старешините на сите надлештва.
Член 25
Отсуството заради приватна работа го одобрува одговорниот Архиереј, т.е. Патријархот по препорака на старешината на надлештвата. Службеникот на отсуство по приватна работа подолго од два месеца во една календарска година нема право на надомест за времето поминато повеќе од два месеци.
Отсуството заради усовршување или довршување на школство се смета како отсуство по приватна работа, освен во случај кога службеникот се упатува на усовршување за непосреден интерес на Црквата.
Отсуството по приватна работа се смета во годишниот одмор, освен ако е различно одредено кога отсуството е одобрено.
Член 26
Црковнохиерархиските службеници може, по претходна согласност на одговорниот Епархиски Архиереј да биде преместен: 1) по потреба на службата, 2) по молба и 3) кога два службеника со одобрение на одговорните органи ги променат, со меѓусебен договор, своите места на службување. На преместениот службеник му припаѓа надоместок на трошоците за патување и селење само во случај од точка 1). Преместување врз основа на распишан конкурс се смета како преместување по молба.
При преместување, службеникот мора да биде разрешен од својата дотогашна должност најмногу во рок од триесет дена. На новата должност мора да се јави најмногу во рок од пет дена до давањето на разрешувањето, не сметајќи го во тој рок времето потребно за патување. Ако преместувањето од надлештво во надлештво е во исто место, мора да се јави на новата должност во рок од 24 часа. Во случај на оправдана причина, особено кај службеникот кој ја предава благајната или предава пресметки, одговорната власт која ја донела одлуката за преместување, може рокот од претходниот став да го продолжи.
Член 27
Црковнохиерархиските службеници кои се свештени лица, не се обврзани да ги вршат оние јавни работи кои според канонските прописи се противат на свештеничкиот чин и позив.
Член 28
Кога одговорните државни власти ќе покренат кривична постапка против некој црковнохиерархискиот службеник кој е свештено лице, должни се веднаш за тоа да го информираат одговорниот Архиереј, како и за конечната одлука која ќе ја донесат за дотичниот предмет. Во тој случај одговорните црковни власти ќе го разгледаат делото, ќе решат дали со тоа осудениот службеник направил некаква свештеничка вина и ќе изречат пропишана казна.
Член 29
Судскиот тужител при Епархискиот црковен суд ги има овие должности: а) раководи со претходната истрага по предметите на свештеничката вина, покренува тужби и учествува при расправата како тужител; б) во брачните спорови ја брани светоста и важноста на бракот; в) по потреба врши и други работи кои ќе му ги довери Архиерејот.
Член 30
Црковнохиерархиските службеници не може да бидат договорени страни во договорите за црковните набавки и работи, а службениците на она надлештво или црковна установа за чија сметка се прави договорот за набавките или работите не може да бидат во таа набавка ниту заинтересираните страни, било посредно или непосредно.
Исто така црковнохиерархиските службеници не може да бидат членови на ниту едно друштво или претпријатие кое работи со некое црковно тело или установа. Се исклучуваат случаи каде службениците се особено за тоа делегирани од претпоставените власти кога тоа е заради стручноста и контролата неопходно потребно.
III НАДОМЕСТОЦИ
Член 31
Сите звања на црковнохиерархиските службеници се поделени на група на позиции според оваа табела.
Позиција, група, степен, плата, плата со периодско зголемување, позициски додаток, личен додаток на скапите цени, степен на скапoтија.
Член 32
Надоместоците на службениците се делат на плата, позициски додаток и личен и семеен додаток на скапотијата. Платата, позицискиот додаток и личниот додаток на скапотијата се наведени според групите, степените и степенот на скапотија во табелата во член 31 на оваа Уредба. Во групата од четврта група, на првиот степен до групата на десетата плата имаат периодиско зголемување на надоместокот.
Член 33
Службеничките приправници имаат на име на надоместок месечна плата, според степените на скапотија и тоа:
1)Во струките во кои звањата се распоредени од група VIII:
Во 1 степен на скапотија 14600 денари
Во 2 степен на скапотија 12600 денари
Во 3 степен на скапотија 11000 денари
2)Во струките во кои звањата се распоредени од група IX:
Во 1 степен на скапотија 12600 денари
Во 2 група на скапотија 10600 денари
Во 3 група на скапотија 9000 денари
3)Во струки во кои звањата се распоредени од група X:
Во 1 степен на скапотија 10500 денари
Во 2 степен на скапотија 9500 денари
Во 3 степен на скапотија 8500 денари
Покрај платата на служненичките приправници им припаѓа и семеен додаток на скапотија.
Член 34
Надоместоците на чиновниците се делат на плата, личен и семеен додаток на скапотија. Сите звања на официјалникот се поделени на три позициски групи. Платите на чиновниците имаат во I група три, а во II и III по две периодски зголемувања.
Должноста на чиновникот при Големиот црковен суд и епархиските црковни судови ја вршат лица кои завршиле виша или најмалку средна богословска школа (Чл. 69 и 114 од УМВППЦ). Ваквите лица имаат надоместоци на чинивник и посебен додаток од 3000 денари месечно.
Член 35
Надоместоците на служителот се делат на плата и личен и семеен додаток на скапотија. Сите звања на служителот се поделени на две позициски групи, а нивните плати имаат по три периодски зголемувања во секоја група.
Член 36
Во првиот степен на скапотијата влегува Скопје. Во втората група на скапотија влегуваат сите места во кои средиште е Епархискиот Архиереј, ако не е во првиот степен на скапотија, и во третиот степен влегуваат сите останати места.
Член 37
Семејниот додаток за жената и за секое дете изнесува 1200 денари месечно. Семејниот додаток припаѓа на секое дете родено во законски брак.
Семејниот додаток на скапотија за дете му припаѓа на црковнохиерархиски службеник до навршената 16 година од животот на детето. Ако детето е на школување во државно или приватно училиште, во државата или во странство, во јавни или признати приватни школи на општа или стручна настава и тоа само за она време во кое одговорната школска управа го води како свој редовен ученик, службеникот за него прима додаток на скапотија и после 16-та година, но не по 23- година од животот. Ако има дете кое има телесна или душевна мана, трајно неспособно за било каква работа, црковнохиерархиски службеник прима додаток на скапотија за него, се додека таа мана или неспособност за работа трае.
Ниту на жената или детето не им припаѓа додаток на скапотија ако тие имаат редовен приход од 2000 или повеќе денари месечно или од своја лична работа или од имот движен или недвижен. На жената не припаѓа додаток на скапотија и без разлика на приходот, ако живее одвоено од мажот со цел да ја раскине брачната заедница, макар и да не е поведена бракоразводна парница. На дете не припаѓа додаток на скапотија ни тогаш кога ужива некакво бесплатно издржување или стипендија во износ од 2000 денари или повеќе или ако стапува како ученик во трговија или занает и работодавецот му дава издржување без награда. На дете кое ќе се омажи или ожени не им припаѓа додаток на скапотија, а исто така ако синот стапи во редовен воен рок во војска додека трае таа служба.
Семејниот додаток на скапотија на жена и дете припаѓа на службеник од првиот ден на наредниот месец по исполнувањето на условите кои му даваат право на овој додаток.
Член 38
За примање на семеен додаток на скапотија службеникот поднесува пријава според пропишаниот обрзец. За доказ на вистинитоста на наводот во пријавата треба да гарантираат двајца активни или пензионирани црковни или државни службеници. За лажна пријава ќе се казни виновникот со губење на семејниот додаток во време од една година и освен тоа од него ќе се наплати износот на бесправно примениот семеен додаток, а може да одговара и кривично поради измама. Исто така ќе бидат казнети и оние кои гарантирале на таквата пријава.
Неспособноста за работа и за заработување кај децата се докажува со лекарска комисија, а посетувањето на школа со уверение на надлежната училишна власт.
На службеникот, кој пријавата не ја поднесе во рок од 90 дена сметајќи од денот кога стекнал право, му припаѓа семеен додаток од првиот ден на наредниот месец и за месецот во кој ја поднел пријавата.
Семејниот и личниот додаток на скапотија може да биде намален, зголемен или укинат од страна на Патријаршискиот управен одбор во согласност со Светиот Архиерејски Синод.
Член 39
На црковнохиерархискиот службеник кој има стан во натура од Црквата, се одбива вредноста на станот од личниот додаток. Од ова се исклучуваат случаите во кои тоа е различно пропишано со специјални одредби. Како ќе се утврди вредноста на станот, ќе се пропише со правилник кој ќе го донесе Патријаршискиот управен одбор во согласност со Светиот Архиерејски Синод. Со истиот правилник ќе се увиди и тоа дали службеници од поедини струки може да примат друго во натура од Црквата и дали и како тоа ќе се одбива од личниот додаток на скапотија.
Член 40
При примањето во црковнохиерархиската служба, првпат или во случај на враќање во активна служба, надоместокот тече од првиот ден на следниот месец по состојба на должност. Во случај на именување односно унапредување во повисока група, како и во случај на добивање на периодско зголемување и поставување на приправник за службеник, надоместоците течат од првиот ден на следниот месец. Ако службеникот е преместен и преместубањето влијае на големината на личниот додаток земајќи го во предвид менувањето на местата на службувањето, новиот додаток припаѓа на службеникот од првиот ден на следниот месец по разрешувањето.
Член 41
Звањето во струките за кои се бара непотполно средно училиште се распоредува од X до VII позициска група заклучно. Звањата во струките за кои се бара завршено средно училиште се распоредуваат од IX до V позициска група заклучно. Звањата во струките за кои се бара факултетско образование се распоредуваат од VIII позициска група па нагоре. Распоредот на звањата на црковнохиерархиските службеници по позициските групи, а според одредбите на претходните ставови е изложен во 64 член на оваа Уредба.
Член 42
Патријаршискиот совет, во согласност со Светиот Архиерејски Синод, го одредува бројот на службените места за сите струки на црковнохиерархиските службеници со посебна уредба. Исто така го утврдува и бројот на местата на службениците приправници (систематизација на местата), а броевите ќе се внесуваат во буџетот на расходите и приходите на Македонската Вистинска Православна Патријаршија и Црква и не ќе може да се надминува. Ако некое звање е предвидено во повеќе групи, службените места на тоа звање се распоредуваат така што во повисоката група ќе биде утврден помал број на места отколку што има во претходната пониска група.
Член 43
Службеничкиот приправник може да се постави само на испразнето приправничко место, а кога ќе ги исполни условите за службеници (Чл. 4 од оваа Уредба), може да се постави во најниската позициска група која е одредена за звањето на неговата струка и тоа само на испразнето место.
Унапредувањата на истото звање по групи како и именувањето на други звања може да бидат само на испразнети места.
Чл. 44
На испразнето место во повисока група, службеник не може да биде унапреден, односно именуван, додека во претходната група не помине најмалку по четири години и тоа во X и IX група, а во групите VIII, VII, VI и IV втор степен по три ефективни години.
На звањето распоредено по групи од IV група прв степен заклучно нагоре, службеникот може да биде именуван, ако во IV група втор степен поминал три ефективни години. Ако звањето така е распоредено во повеќе групи, службеникот, именуван во тоа звање, може да ја добие само најниската група на тоа звање, освен во случај ако доаѓа од звање во кое бил на повисока позиција. За понатамошно напредување во истото звање услов е во секоја претходна пониска група на тоа звање да поминал најмалку четири ефективни години и во повисоката група да има испразнето место.
Ако едно звање е распоредено во IV група прв степен и во групи под и над таа група, за напредување по групи до IV група втор степен заклучно, важи одредбата на првиот став, а за напредување по подалечни групи важи одредбата на вториот став.
Член 45
На испразнетото место во повисоката група на официјалници и служители не може да има унапредување, односно именување додека во претходната група не поминат најмалку: чиновниците- девет, а служителите -дванаесет години.
Член 46
Периодските зголемувања се добиваат после секои три години на ефективна служба помината во дотичната група. Периодските зголемувања во групата се одредуваат по службена должност.
Член 47
Службеникот кој добил слаба оценка или е осуден дисциплински, губи за периодско зголемување, заради слабите оценки, една цела година, а заради црковни кривични или дисциплински казни, онолку време колку во пресудата е одредено. Изгубеното време во двата случаи не може да му се смета ниту во рок по член 44 од оваа Уредба.
Во случај на кривична или дисциплинска постапка судот претходно одлучува дали за време на иследувањето, или оддалечувањето од должноста по одлуката на судот, службеникот ќе се запре во напредувањето, односно во движењето во периодско зголемување. Со пресудата се одлучува дали запреното време накнадно ќе се пресмета или конечно ќе се изгуби.
Ако против службеникот се отвори кривично иследување на злочинот или за некакво друго нечесно дело, кое се казнува по општиот кривичен закон, се запира, од денот на отворањето на иследувањето на движењето по периодското зголемување и напредување по групи. Ако службеникот, против кого е водена кривична или дисциплинска постапка, биде ослободен од вината, му се враќа правото на пресметување на времето кое привремено му било запрено во смисла на претходните ставови.

За преминување од една струка во друга во црковнохиерархиската служба, како и за преминување од државна и самоуправна служба, услов е оној кој преминува да има општа стручна школска спрема која е пропишана за струката во која преминува, а пред преминувањето треба да положи пропишан практичен испит за таа струка.
Патријаршискиот управен одбор, во согласност со Светиот Архиерејски Синод, може да ослободи од полагање на овој стручен испит лице кое преминува во четврта или повисока позициска група.
При преминувањето од една во друга струка не може да се добие повисока позициска група од онаа од која преминува. Ако службеникот се наоѓа во група во која нема распоредени звања на струка во која преминува, може да добие само најниска група во која се распоредени звања на струки во кои преминува.
При преминување од државна, самоуправна или контрактуална служба во црковнохиерархиска служба, не може да се добие повисока позициска група од онаа која службеникот би можел да ја има, според оваа Уредба, доколку целото свое време на служба кое му се признава, го поминал во црковнохиерархиската служба.
Преминувањето може да се врзи со услов службеникот да добие звање на пониска позиција без разлика на дотогашната позиција и траењето на службата.
Член 49
Од слободна професија приемот во црковнохиерархиска служба се дозволува во звањето да се почне од петата позициска група нагоре, во исклучителен случај кога особен интерес на црковнохиерархиската служба изискува некој познат експерт да се повика на управата на струката или на некое од повисоките звања во црковнохиерархиската служба.
Член 50
Службеник кој се враќа од пензија во активна црковнохиерархиска служба мора да ги исполнува сите услови кои се пропишани со закон за стапување во црковнохиерархиска служба воопшто и во дотичната струка посебно. При тоа не може да добие повисока група од онаа во која бил пензиониран, а ако се согласи, може да добие и пониска позиција.
Кога пензиониран службеник се враќа од пензија во некоја друга струка во црковнохиерархиската служба, а не во онаа во која бил пензиониран, Патријаршискиот управен одбор во согласност со Светиот Архиерејски Синод може да го ослободи од полагање на практичен испит, доколку ги исполнува сите пропишани услови за стапување во струката и доколку се прима во звање почнувајќи од IV позициска група, втор степен.
Оваа одредба се однесува и за случај на враќање во активна служба на службеник на кого службата му престанала поради оставка или на друг начин, ако враќањето по оваа Уредба е дозволено.
Член 51
За секоја одлука за преминување (член 48 од оваа Уредба), за прием (Член 49 од Уредбата) и враќање (Член 50 од Уредбата) потребна е согласност од Светиот Архиерејски Синод.
Во сите овие случаи рокот од членовите 44 и 46 од оваа Уредба се пресметува од денот на преминувањето, односно од приемот. Ако преминувањето се врши од струка во струка за која се бара иста школска спрема и за која се однесуваа оваа Уредба, сите рокови се сметаат од денот кога службеникот кој преминува ја добил истата група во еднаквата струка.
Член 52
За преминување на чиновник во звање службеник со сродна струка за која се бара спрема од недовршено средно училиште или на неа рамно стручно училиште, службата на чиновникот е еднаква на приправната служба на таа струка. Таков чиновник, ако ја има таа школска спрема и најмалку три години чиновничка служба може, по положениот практичен испит по таа струка, да добие звање од X група од таа струка. Ако неговата дотогашна плата била поголема од платата во X група, му припаѓа она периодско зголемување од таа група кое на неговата додатна плата му е најблиско. Рокот од членовите 44 и 46 му се пресметува од денот на преминувањето.
Ако чиновникот, по стекнатата школска спрема, преоѓа во струка за која се бара завршено средно образование или факултетско образование, може да стапи само во приправна служба на таа струка.

Член 53
Во случај на преминување на служител во служба на чиновник под услов да ги исполнува сите правила пропишани за таа чиновничка струка, служителот може да се прими во најниската група на чиновници. Ако неговата дотогашна плата била поголема од платата во таа група, му припаѓа она периодско зголемување од таа група која на неговата додатна плата е најблиска. Рокот од членовите 45 и 46 од оваа Уредба се смета од денот на преминувањето.
Ако служителот, по стекнатата школска спрема преоѓа во звање службеник, може да стапи само во приправната служба на дотичната струка.
Член 54
За секој црковнохиерархиски службеник ќе основа и води Службен лист од кого еден пример е за Светиот Архиерејски Синод, а вториот во надлежноста во која служи. Во случај на преместување, Службениот лист се испраќа на нова надлежност. Се што се запишува во Службениот лист мора да биде запишано во двата примероци. На службениот лист мора да биде залепена фотографија на службеникот, која ќе се обновува секоја десета година и ќе се става покрај дотогашната.
Службениот лист се потполнува само врз основа на оригинални документи, а точноста на податоците ги заверува старешината. Службениот лист мора да содржи:1) име и презиме; 2) место, ден, месец и година на раѓање; 3) народност; 4) податоци за брачната состојба; име и занимање на сопругата; 5) податоци за децата и колку има, нивните имиња, датата на раѓање и занимање; 6) податоци за лицата кои тој ги издржува; 7) податоци за службата во војска; 8) податоци за служба во војна; 9) податоци за знаењето на јазици; 10) податоци за школската стручна спрема; 11) податоци за родбински врски со лица кои се во иста струка; 12)податоци за одликувања; 13) податоци за дисциплински и други казни; 14) податоци за движење во службата (поставувања, именувања, напредување, преместување, промена на струка, оставка, пензионирање и т.н.); 15) податоци за отсуствувања и боледувања; 16) податоци за годишните оценки; 17) податоци за книжевни, научни и уметнички дела; 20) податоци за тоа дали претходно бил во некоја служба, во која и зошто таа служба му престанала.
Член 55
Сите документи врз кои се потполнува Службениот лист се чуваат посебно, било во оригинал или потврдена копија при Светиот Архиерејски Синод заедно со примерот на Службениот лист кој таму се наоѓа.
Службеникот е должен без одложување да ги пријави на непосредниот старешина сите промени во своите лични и семејни односи кои имаат влијание на неговиот службен однос кон Црквата.
Црковнохиерархиските службеници се ослободуваат од плаќање на декректни и сите останати даноци за претпоставки и барања кои се однесуваат на лични и семејни права според оваа Уредба како и за прилозите за Службениот лист.
Никој не може без своја согласност да биде поставен на пониско звање, ниту во звање на пониска позиција од онаа која веќе ја имал.
Член 56
Од семејните пензиски надоместоци не може да се наплатуваат долговите на упокоениот службеник, ниту било какви други барања од него.
Црковните побарувања од црковнохиерархискиот службеник кои произлегуваат од службениот однос, се утврдуваат преку административен пат.
За црковните побарувања од службениот однос може да се стави забрана преку административен пат до 50% активни и 30% пензиски надоместоци.
На црковнохиерархиските службеници, активни во пензија, како и на нивните семејства кои уживаат семејни пензии, може да се стави забрана на една третина од нивните надоместоци, освен на личниот и семејниот додаток на скапотија, и тоа по судски пат или по нивна согласност. Од оваа третина се одбива и данокот на влог во пензискиот фонд. За издржување на семејството може да се забрани и повеќе третината на надоместоците, заедно со личниот додаток на скапотија ако тоа се пресуди со надлежна пресуда.

Член 57
По смртаа на црковнохиерархиски службеник – активен или пензиониран – на име на погребување се издава едномесечен целокупен надоместок на упокоениот службеник. Покрај ова се издава на жената и децата, на име на помош, двомесечен целокупен надоместок ако немаат никаков имот, приход од имот или лична работа. После смртта на контрактуален службеник се издава на име на погребување, половина од едномесечната награда.
Член 58
Ако службеникот кој,пред да се здобие со право на пензија, а има повеќе од три години активна црковнохиерархиска служба, се разболел толку што станува неспособен за служба и заради тоа е отпуштен од неа, може да му се издаде, на име на помош 30% од платата и позицискиот додаток, ако нема други приходи и ако е неспособен за било каква друга работа.
Во случај на смрт на службеникот кој по претходниот став ужива помош или во случај на смрт на активен службеник кој се уште не стекнал право на семејна пензија, а има повеќе од три години активна црковнохиерархиска служба, може на семејството (сопругата и децата), ако немаат други приходи или се неспособни за било каква работа, на име на помош, да му се издава 20 % од последната плата и позицискиот додаток на службеникот.
Член 59
Службеник, ако му се укине службеното место или звањето кое го има или надлештвото во кое служи, може да се стави на располагање. Додека е на располагање, кое не може да трае повеќе од една година, службеникот ги има сите права на активен службеник на своето дотогашно звање и позиција.
Член 60
Рангот на службеникот се одредува со овој ред: 1) според групата; 2) според должината на службата во истата група; 3) според рангот на позицијата од која дошол; 4) според должината на службата во истата струка; 5) според должината на службата воопшто; 6) според датумот на раѓање. Во истата група постар е оној кој претходно добил повисоко звање. Рангот на звањето се одредува според крајната група до кое звањето е распоредено. Старешината на звањето според потчинетите службеници има највисок ранг.

Члан 61
За сите одлуки (поставување, именување на звање, унапредување во исто звање, преместување, ставање на располагање и во пензија, прифаќање на оставката и отпуштање од служба) се издава службен декрет.
Одлуката за службените односи на службениците, освен одлуките за периодските зголемувања, се објавува во краток извод во слижбениот весник на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква.
Член 62
Пензиите и придонесите за пензиите се регулирани за црковнохиерархиските службеници преку Уредба за пензии на службеници на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква.
Патните селидбени трошоци на црковнохиерархиските службеници се регулираат со Уредба за патни и селидбени трошоци на службеници и членови на самоуправните тела на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква.
Дисциплинските постапки за црковнохиерархиските службеници се регулираат со дисциплински правила кои Светиот Архиерејски собор ќе ги пропише за поедини струки на црковнохиерархиски службеници.
Член 64
Звањата на црковнохиерархиските службеници се распоредени според овие групи и степени:
Главен секретар на Патријаршиската канцеларија на Светиот Архиерејски Собор и Синод и член на Големиот црковен суд од IV1 – II2;
-Ректор на богословија IV1 – III1
-Професор на богословија VIII – III2
Архиерејскиот заменик, членот на Епархискиот црковен суд, секретарот на Големиот црковен суд, црковносудскиот обвинител со факултетска спрема од VIII – III2, а со средно училиште VII – IV1;
Секретарот на Светиот Архиерејски Синод, секретарот на канцеларијата на Патријархот, секретарот на Епархискиот црковен суд, референтот на Светиот Архиерејски Синод треба да се со факултетска спрема од VII – IV 1, а со средно училиште од VIII – V;
Писарот на Големиот црковен суд, писарот на Светиот Архиерејски Синод, писарот на патријаршиската канцеларија и писарот на Епархискиот црковен суд со факултетска спрема VIII – V, а со средно училиште од IX-VI;
Управникот на монашката школа од VIII – III2, а наставник од VIII – IV1, ако имаат спрема на наставник на Богословија, а ако имаат помали квалификации, според одредбите на Глава III од оваа Уредба;
Економ во Богословијата со средно училиште од IX – V,
Чиновниците и служителите се распоредуваат според квалификациите и одредувањата во глава III од оваа Уредба.
III ОЦЕНУВАЊЕ
Член 65
Црковнохиерархиските службеници се оценуваат секоја година. Службениците од III група па нагоре не се оценуваат.
Член 66
За оценувањето на црковнохиерархиските службеници се потребни податоци:
1) за стручна способност,
2) за однесување на служба и надвор од неа,
3) за трудољубивоста и доверливоста во службата,
4) за видот на работите кои ги работел во време за кое се врши оценување и за покажаниот успех.
Старешина на надлештво: во Епархијата на епархискиот Архиереј, Ректор за богословијата, за Големиот црковен суд Претседател на Големиот црковен суд, за Патријаршиската канцеларија како и за Светиот Архиерејски Синод и соборот на Главниот секретар на Светиот Архиерејски Синод (чл. 61 од Уредбата на МВППЦ) должен е во текот на годината да подготви и старешински извештај за секој службеник посебно, со тоа што на крајот на месецот јуни и декември ќе ги запишуваат во посебни листови своите запазувања за она што е потребно за оценување. Во случај ако старешината или службеникот си заминат од дотогашното надлештво пред предвидените рокови, старешината е должен, пред заминувањето да ги запише своите запазувања. Новиот старешина ќе продолжи со запишувањето од рокот кој е на ред.
На крајот на канцелариската година старешината на надлештвата го завршува својот старешински извештај со тоа што на крај на листот во кој се запишуваат забележувањата,се запишува својата оценка.
Член 67
Оценките се: одличен, многу добар, добар или слаб. Како многу добар може да се оцени службеник кој со стручната способност, трудољубивост и доверливост, како и со успехот во службата се истакнува над она што мора да покаже секој добар и уреден службеник. Како одличен може да се оцени само оној службеник кој видно се истакнува над службеникот кој бил оценет како многу добар.
Член 68
Оценката по точките 1-4 од членот 66 од оваа Уредба, како и општата оценка, старешината е должен да ги соопшти писмено на оценетиот службеник и Светиот Архиерејски Синод во текот на месец јануари.
Член 69
На оценката на старешината службеникот може, во рок од 8 дена по соопштението, да се жали на Светиот Архиерејски Синод. Жалбата се предава на непосредниот старешина кој со свое образложение го испраќа во рок од 14 дена до Светиот Архиерејски Синод.
Светиот Архиерејски Синод може оценката на старешината да ја измени или да нареди доследување или жалбата да ја отфрли. Одлуката на Светиот Архиерејски Синод се извршува и се внесува во Службениот лист на оценетиот службеник.

V ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА
Член 70
На црковнохиерархискиот службеник му престанува службата:
1) ако со судска пресуда е осуден на губење на службата или на чесните права;
2) ако со судска пресуда на црковните власти е осуден на казна ставање во пензија или отпуштање од службата;
3) ако стане телесно или душевно неспособен за службата;
4) ако и после дванаесет месеци непрекинати боледувања, т.е. и после петнаесет месеци вкупно боледување во две последователни години, не може да ја врши својата должност;
5) ако падне под старателство или стечај или ако над него е продолжена татковската власт во кои судот ќе го извести одговорниот старешина за покренатата постапка;
6) ако направи една година на расположение;
7) ако три пати последователно или шест пати во текот на службата е оценет со оценка слабо;
8) ако отстапи од државјанството;
9) ако без знаење и одобрение на старешината, а по своја вина, за десет дена не се јави на должност по одморот, отсуството, преместувањето, упатувањето на работа вон местото на службата и по напуштањето на службата.
10) ако со судска пресуда биде осуден на затвор подолго од една година за дело на кое се однесува точка 1);
11) кога е повикан на отслужување на редовниот рок во кадарот;
12) кога истапува од МВППЦ или отпадне од Православната вера;
13) кога полни 70 години,
14) ако поднесе оставка;
15) ако по свое барање мора да се стави во пензија;
16) ако одговорната власт одлучи да му престане службата заради неспособност или неподобност за службата.
Член 71
Во случај на престанок на службата по точките 1, 8, 9, 12 од член 70 од оваа Уредба, службеникот се отпушта. Ако веќе ги исполнил условите за лична пензија, губи право на пензија. Исто така се отпушта и губи право на пензија службеник на кого службата му престанала по точка 2), ако со пресуда од Црковниот суд е осуден на казна отпуштање од службата. Во случај на точка 14) ако службеникот стекнал право на пензија, го губи правото.
Во случаи на престанок на службата од точките 3, 4, 5, 6, 7, 13 и 16, службеникот се отпушта, ако веќе не се здобил со право на пензија, во спротивно се пензионира. Во случај на точката 10) службеникот се отпушта ако веќе не стекнал право на пензија, инаку се пензионира, освен ако дисциплинскиот суд нашол дека ќе ја изгуби и пензијата. Во случај на точка 11) службеникот се отпушта со право да се врати повторно во службата. Во случај на точка 15) службеникот се пензионира.
Член 72
Во случаите од точките 1, 2 и 10 од член 71, службата престанува од денот на извршувањето на пресудата. Во случај на точките 8 и 12, службата престанува на денот на истапувањето од државјанството, односно од православната црква и вера. Во случај на точката 9, оној ден кога ја напуштил должноста, односно кога требало да се јави на должност. Во случај од точка 14, службата престанува на денот на разрешувањето.
Во останати случаи на престанување на службата, одговорната власт донесува одлука за престанување на службата најмногу во рок од три месеци и службата престанува на денот на таа одлука. Ако одговорната власт пропушти во тој рок да донесе одлука, како ден на престанување на службата се смета последниот ден на тримесечниот рок.
Член 73
Оставка се поднесува писмено до службениот старешина и се уважува во рок од месец дена од денот кога таа стасала до надлежното место. Оставката не мора да се прифати ако службеникот се наоѓа под дисциплинска истрага или во парична обврска кон Црквата од службениот однос. Ако оставката се прифати, може да се прекине дисциплинската постапка.
Со прифаќањето на оставката може да се стави како услов редовно предавање на должноста. Со прифаќањето на оставката, службеникот ги губи сите права на црковнохиерархиски службеник. При подоцнежно вараќање во службата, со него ќе се постапи како да бил пензиониран, но само половина ќе му се признае од годините кои претходно ги поминал во службата во рокот за напредување во пензија.
Во случаи на престанување на службата по точки 3, 4, 5, и 6 од член 70 службеникот може да се врати по молба во службата во кој случај годините поминати во претходното службување му се сметаат за напредување во службата и за пензијата.
Член 74
Службеникот кој наполнил 35 години ефективно поминати во активна црковнохиерархиска служба или 40 години кои се сметаат за пензија или наполнил 65 години, мора на молба да се стават во пензија (точка 15 од член 70 од оваа Уредба). Молбата се прифача во рок од еден месец од денот кога стасала на надлежното место.
Член 75
По престанувањето на службата, службеникот не може сам да ја напушти должноста, туку мора да биде надлежно разрешен. Тоа, во случај на отпуштања по судска или дисциплинска пресуда мора да се изврши веднаш штом ќе стигне обавестувањето за извршување на пресудата, по која службата престанува, а во останатите случаи од член 70, освен точките 8, 9 и 12 најмногу во рок од еден месец од денот кога на неговиот непосреден старешина му стасало обавестување за одлуката дека службата престанала. Овој рок не може да го премине последниот ден од тримесечниот рок од вториот став на член 72 од оваа Уредба. Ако службеникот не е на должност и нема можност преку редовен пат да се разреши, денот кога на неговиот непосреден старешина му пристигне обавестувањето за одлуката дека службата престанала, се зема како ден на разрешувањето. Во случаите по точките 8, 9 и 12 како ден на разрешување се смета денот на отстапувањето од државјанството или губењето на државјанството, односно денот кога службеникот ја напуштил должноста или денот кога требало да се јави на должност, односно денот од отстапувањето од Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква и денот на отпадништвото од Православието.
Во случај на вториот став од член 72 од оваа Уредба, ако надлежната власт во тој одреден рок од три месеци не донесе одлука за престанување на службата, како ден на разрешување се смета последниот ден на тој тримесечен рок.
Член 76
Право на надомест на активен службеник има службеник до крајот на месецот во кој е разрешен или во кој се смета дека е разрешен, односно во случај на смрт до крајот на месецот во кој се упокоил.
VI КОНТРАКТУАЛНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ОНИЕ НА ДНЕВНИЦА
Член 77
Според потребата на службата, во црковнохиерархиска служба може да се земаат на работа службеници и дневничари. Контрактуалните службеници се земаат на работа кои ја вршат службеници, а дневничари на работа која ја вршат чиновници и служители. Ако некое лице претходно било црковнохиерархиски или државен службеник, не може да биде контракуален службеник ако претходната служба му престанала по точките 1, 2, 7, 9 и 13 од член 70 од оваа Уредба. За дневничарот важат истите услови со тоа да може да бидат примени по 18 година од својот живот.
Член 78
Контрактуалните црковнохиерархиски службеници се примаат на работа со решение од Архиерејот или со решение од Светиот Архиерејски Синод, зависно од тоа под која управа спаѓа надлештвото кај кого ќе работи. Во двата случаи потребен е договор со Патријаршискиот управен одбор, а во првиот случај одобрение од Светиот Архиерејски Синод.
Должностите и правата на контрактуалниот службеник се одредува со договор кој важи по одобрувањето на Светиот Архиерејски Синод. Решението за примањето на работа на контрактуалниот службеник се објавува во службениот весник на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква.
Дневничарите се примаат на работа со одлука на надлежниот Архиереј, односно Патријархот, кои ова право може да го пренесат на своите подрачни органи.
Член 79
Она што Црквата го плаќа на контрактуалните службеници и дневничарите се нарекува награда, за разлика од плата и останатите надоместоци кои ги добиваат редовните црковнохиерархиски службеници и се одредува во една сума.
Наградите на контрактуалните чиновници и дневничари се сметаат од денот на стапувањето на должност. Висината на наградата се одредува: кај контрактуалниот службеник со договорот, а кај дневничарот со одлуката за прием.
Член 80
Наградите за патните трошоци и дневници во случај на службено патување на контрактуалните службеници и дневничари се плаќаат според прописите за надокнада на патните трошоци и оние при селење кои се однесуваат на вработените црковнохиерархиски службеници.
Член 81
Контрактуалните службеници и дневничари се јавуваат на должност најдоцна во рок од десет дена и тоа контрактуалните чиновници од денот на одобрувањето на договорот, а дневничарите од денот на соопштувањето на одлуката за прием, во спротивно ќе се смета како да се одрекле од службата. Во случај на оправдана причина, органот кој го донел решението за приемот, може овој рок да го продолжи. Во поглед на контрактуалниот службеник, со договор може да се предвиди и подолг рок до кој службеникот најдоцна мора да се пријави на должност.
Член 82
Ако контрактуалниот службеник и дневничар неоправдано изостанува од својата должност подолго од три дена, веднаш се отпушта од службата. Тоа може да му се случи и за еден ден ако неоправдано отсуствува од работа, ако тоа се случи трипати. За неоправданото изостанување, контрактуалниот службеник и дневничар нема да примат надоместоци.
Отсуството по приватна потреба со право на награда може да се одобри на контрактуалниот службеник и дневничарот во една година во најдолг период од петнаесет дена. Во поглед на контрактуалниот службеник може со договор да се предвиди можност на подолго отсуство.
Во надлештвата во кои со посебен закон е регулиран годишниот одмор, контрактуалниот службеник има право на тој одмор под истите услови како и службениците во тоа надлештво, а дневничарите по мислење на старешината и според потребите на службата.
Член 83
Контрактуалните службеници и дневничарите во случај на болест заради која не можат да ја вршат својата должност, имаат право на награда најмногу до шеесет дена во една година, ако не бидат осигурани по законот за осигурување на работниците. Ако се осигурани, им припаѓа помош во болест која тој закон го предвидува. Во поглед на контрактуалните службеници може со договор да се предвиди и подолг рок, но во никој случај не може тој рок да биде подолг од деведесет дена.
Член 84
Контрактуалните службеници и дневничарите се оценувани од нивните непосредни старешини. На овие им припаѓа и право на изрекување на казна за неуредност. Казните се: опомена или намалување на едномесечна награда, најмногу до 15%.
Дисциплинските казни за Контрактуалните службеници и дневничарите се овие: 1) укор, 2) намалување на наградата до 25% најмногу за три месеци, 3) отпуштање (престанување со службата без отказ).
Дисциплинските казни се изрекуваат на Контрактуалните службеници и дневничарите од страна на органи кои донесуваат решенија за прием и казните веднаш се извршуваат.

Член 85
Службата на Контрактуалните службеници и дневничарите престанува:
1) кога истекува договорот;
2) ако стане душевно и телесно неспособен за работа;
3) ако се случи она што е наведено во член 83 и 84 од оваа Уредба;
4) ако падне под стечај;
5) ако биде осуден на казна лишење од слобода подолго од еден месец;
6) со дисциплинска одлука;
За престанување на службата донесува одлука оној орган кој донесува решение за прием.
На дневничарот може во секое време административно да му се откаже службата во рок од петнаесет дена, сметајќи од денот на соопштувањето. Во истиот рок му припаѓа и нему правото за отказ во секое време. Ова важи и за контрактуалните службеници, ако со договор не е одредено друго.
Член 86
Во договорот за контрактуалната служба мора да се:
1) утврди дека договорот се вклопува врз основата на одредбата на оваа глава на Уредбата;
2) да се изјави дека договорот се вклопува во името на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква и да се назначи кој орган го склопува во нејзино име;
3) да се назначи име и презиме, стручна квалификација, досегашното занимање, место на живеење, државјанство, место и година на раѓање и општинската надлежност на лицето кое се прима на работа во служба на Црквата како контрактуален службеник;
4) да се одреди звањето и надлешвото за кое се прима;
5) да се одреди награда;
6) да се одреди траењето на договорениот однос, начин на неговото престанување и рок на отказ;
7) да се внесе оваа одредба;
Член 87
Одредбите на оваа глава не се однесуваат за хонорарните службеници, односно надничари. Таквите лица треба да се плаќаат според хонорарите и надниците кои за такви работи обично се плаќаат во местото на надлештвото кое ги зема на работа.
VII ПРЕОДНИ РЕШЕНИЈА
Член 88
Кога оваа Уредба стапува на сила, се пренесуваат сите црковнохиеархиски службеници на групи и степени кои им одговараат според оваа Уредба и ќе им се дадат соодветни надоместоци. Ако некој црковнохиерархиски службеник се наоѓа во повисоко звање, кое според оваа Уредба не одговара на неговите квалификации и години на служба, ќе му се даде оној степен и група на тоа звање кое одговара на висината на неговите затекнати надоместоци и во тој степен и група ќе остане се додека со напредување во службата, според одредувањата од оваа Уредба, не постигне повисок степен или група на своето звање.
Црковнохиеарахиските службеници кои би имале поголеми надоместоци отколку што им припаѓа според оваа Уредба, ќе ги задржи тие надоместоци и времето поминато во групата во која се за идната група и откако оваа Уредба стапи на сила, додека со напредување во службата не ги постигне тие надоместоци, но за понатаму нивното напредување во службата ќе важат одредувањата на оваа Уредба и ќе стаса понатаму до онаа група која е пропишана со оваа Уредба.
Парохиските години на служба се сметаат по одбивањето на три години на име на приправничка служба за секоја група по пет години почнувајќи од најниската група, а годините на административна служба според член 44 од оваа Уредба.
Привремените службеници ако се повеќе од три години во служба, ќе преминат во постојани според нивните квалификации. Годините поминати во службата ќе им се признаат според оценката на работата која ја покажале во службата за напредување во службата и за пензија.
Ако некој црковнохиерархиски службеник е во звањето за кое се бара поголема спрема од неговата, тогаш неговото напредување во службата ќе биде за една група помалку од онаа до која стасува црковнохиерархиски службеник со целосна спрема.
Член 89
Кога оваа Уредба стапува на сила, престануваат да важат сите одредби и прописи кои на неа и се противат.
Член 90
Оваа Уредба стапува на сила кога ќе биде објавена во службениот лист на Македонска Вистинска Православна Патријаршија и Црква.

ORGANIZATION OF THE PATRIARCHY
About the organization of the administrative office of the Patriarchy and the rest offices for the church administration
Article 1
For the External Church administration there is an administrative office of the Patriarchy at the Steering committee of the Patriarchy; Administrative office for the trade enterprises or institutions of the Patriarchy for the common needs of the Church, then Diocese steering office at every Diocese steering committee and Steering office of the municipality of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church at every church – municipal committee that have so many things to do that have to be done regularly.
Article 2
To conduct the business of church government, which fall within the scope of the Patriarchal board and Patriarchal Council, it is established at the Board of Patriarchal Administrative office, which will lead the work of the church constitution and regulations issued Regulations and under the direction and supervision of the board of directors of the Patriarchy and under supreme supervision of the Patriarch.
Article 3
Patriarchal administrative office has four divisions:
1. general department
2. economic department,
3. financial department and
4. department of insurance.
The Director the administrative office manages with that office.
The head of the department are the managers of the departments.
Article 4
The general department manages these affairs;
1. takes care of the issue and execution of regulations and decisions of the Patriarchal Council;
2. manages the affairs and correspondence about control of the dioceses management boards;
3. keeps activities around funds and endowments (Foundation) dedicated to general needs of the Church and matters relating to the supervision and control of the other funds and foundations;
4. takes care of the business of establishing new funds and endowment income and making their policies;
5. keeps ” financial Registry ” and ” endowment register” ;
6 prepares and makes reports and recommendations on the state of the Church funds and endowments ( Foundation ) and in general terms about the field of ecclesiastical self-government which falls within the scope Patriarchal Administrative Board;
7 takes care of business and make proposals on acquisition , exchange, debt and alienation of immovable church property, dedicated to the general needs of the church and the approval of such decisions for diocese, monastery and church – municipal goods;
8 prepares reports and proposals for decisions on appeals filed to the Patriarchal Administrative Board ;
9 keep records on individual circumstances, the appointment, promotion, absences, sick leave, etc. of the Patriarchal administrative staff offices and keeps Incumbent newspaper of all church-hierarchical and church self -governmental clerks;
10. runs affairs about maintenance and management of educational and charitable institutions of the Church and under the common scope of the Patriarchal Administrative Board and of the Holy Synod;
11. prepares and drafts proposals, regulations, orders and instructions of an administrative nature for the Patriarchal Council and the Patriarchal Administrative Board;
12. keeps the records of the scholars;
13. runs the general administrative tasks;
14. manages all legal matters;
15. does all other duties under the orders of the Patriarchal Administrative board.

Article 5
At the head of the general department stands a manager, a graduate lawyer with prescribed practical exam.

Article 6
The Economic department manages the following tasks:
1. takes care of business on the management of church immovable goods that are intended for the general needs of the Church and about the supervision and control over the management of all other ecclesiastical property;
2. runs affairs about taking and the lease of goods that are intended for the general needs of the Church around the approval decision in this regard for the diocese, monastic, and church-municipal estates;
3. ensures that churches, monasteries and other institutions have legal proof of ownership of the property;
4. maintains a list of all ecclesiastical property;
5. ensures that properties are always insured against fire, etc..;
6. takes care of the management of ecclesiastical economy institutions and keeps monitoring over them;
7. ensures the construction of churches, dioceses’ homes, schools, sanatoriums, orphanages and other buildings;
8. takes care of movables stuffs – the inventory of the Patriarchal Administrative offices;
9. runs the business activities of approvals of cuts the monastery and church forests and for afforestation of the felled complexes;
10. takes care of the ecclesiastical antiquities, monuments and museums
11. works any other activities of an economic nature that has been put in office.

Article 7
The head of the economic department is academically trained engineer with prescribed practical exam.

Article 8
Financial department deals with the following tasks:
1. runs affairs about saving a draft budget for the adoption of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church;
2. opens and closes credits provided in the budget of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church;
3. prepares the final accounts of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church, that the Patriarchal steering committee will submit to the Patriarchy Council;
4. leads the central accounting and bookkeeping;
5. ensure the proper execution of the budget and that the budget credits are not exceeded or spent on other purposes, but only to those which are intended;
6. does business activities on approving the estimate expenditures, revenues and accounts diocese and on approving of diocese blanks for direct tax;
7. ensures the proper collection of revenue for the general purposes of the Church ;
8. ensures the rational use of cash intended for the general needs of the Church;
9. handles the Synod of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church Fund and other funds managed by the Holy Synod , and under the authority and decisions of the Holy Synod ;
10. handles all funds and endowments that are administered Patriarchal Administrative Board;
11. handles the main cashier and makes receiving and issuing under the proper documents;
12. prepares Regulations and forms for a uniform computational work to the instructions issued for the account book and treasury service;
13. performs all financial operations;
14. ensures that they regularly review the treasury and cash books of the Patriarchal Administrative offices;
15. ensures that all computation statements are properly and accurately submitted;
16. provides data for calculating the composition of the report on the status of all Church funds and endowments that are administered by the Patriarchal Administrative Board;
17. performs some control over budgeting and financing ecclesiastical institutions of the Patriarchy and bodies of the church self-governmental service;
18. leads business activities around the church general debt and the inspection over the debts of the Patriarchy ecclesiastical institutions and bodies of the church self-governmental service;
19. leads business activities around the production and sale of church tax stamps ;
20. works all other duties of financial nature that are put in office by the Patriarchal Administrative board.

Article 9
At the head of the financial department is a law graduate or graduate degree in commercial high school with the prescribed practical exam.

Article 10
The activities of the department of insurance is regulated by the Organization for insurance of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church property against damage from fire and other disasters;

Article 11
At the head of the department of insurance is a lawyer or a graduate degree in commercial high school with the prescribed practical examination or with sufficient professional practice.

Article 12
The allocation of tasks is performed by department managers in agreement with the director of the Administrative office.

Article 13
Director of the Patriarchal Administration office must have a university degree and should have good knowledge of financial affairs.
He is under the direct supervision of the Patriarch. He is an elder of the Patriarchal Administrative office and its direction and the direction and under the control all operations are performed in Patriarchal Administrative office. He signs the post as prescribed by the Rules of the Patriarchal Administrative board if not for a certain kind of acts authorized by heads of department managers.
Director of the Patriarchal Administration Office is authorized to use the teller under the authority of the presidency to the sum of 20,000 denars.

Article 14
The director:
a) assigns staff to work;
b) gives absences and sick leave up to 10 days;
c) imposes disciplinary penalties up to ten days of paid losses;
g) engages expenditure within the budget of the material needs of up to 5,000 dinars.

Article 15
In addition to the director and the heads of the departments, there are in the Patriarchal Administrative office these officers staff: two engineers, one forestry and other agriculture, the chief accountant, who is also head of the accounting and cashier, the cashier, the two accountants liquidators, five assistant accountant, a secretary, an archivist and librarian patriarchal library, two scribes, three typists, two practitioners and two ministers. Officers are allocated to various departments as the administrative director of the office needs.
When the present Organization enters into force, the officers will deploy to these systematized positions and qualifications, in which case the two jobs and systematized places without special rewards delegates to one officer, if the amount of work permits.
Unfilled systematized places will be filled by the Patriarchal Administrative board if necessary after a suggestion of the Patriarchal administrative offices director.
If necessary, due to the branched job, the Patriarchal Administrative board on the proposal of the Patriarchal Administrative offices director will systematize the new officers places in anticipation of these places every year in the budget required amount.

Article 16
Patriarchal Administrative Office shall serve with the advice of the Legal Adviser of the Patriarchal Administrative board.
The legal advisor must have faculty of law and to fulfill the conditions necessary for a judge or a lawyer who passed the judge or bar exam and practice for at least five years.

Article 17
The director of the Patriarchal Administrative office is represented by the head of the the General department, and the heads of the departments, the oldest officers appointed for that.

Article 18
The director and all the staff of the Patriarchal Administrative offices as well as legal counsel is elected by the Patriarchal Administrative board and the Patriarch appoints and determines them.

Article 19
The Patriarchal printing office, as well as any other Patriarchal commercial enterprise intended for the general needs of the Church has its administrative offices with employees in the same manner as the officers in the Patriarchal Administrative offices.

Article 20
The Administrative office of the Patriarchal printing office and its workroom has its manager, accountant, treasurer, clerk and servant, factors, forklift trucks and other workers. They are all paid from revenues of the printing.
Article 21
In every diocese there is a Diocesan Administrative office that under supervise by the diocese bishop waged all activities that fall within the scope of the Diocesan Council and the Diocesan Administrative Board and live from diocese funds.

Article 22
The head of the Diocesan Administrative office is a secretary, who must have a university degree or an education equal to it. Preferences have theologians and jurists. In addition to the Secretary, each Diocesan Administrative office has its administrative office accountant – cashier leading accounting and treasury operations and a qualification of Trading Academy or the lower secondary or vocational schools with accounting practices. If the accountant – cashier is unable to lead and ends up all clerical work, there will be added to the Diocese Administrative office a place of clerk – typists.
The Diocesan administrative offices has its own clergyman.

Article 23
In addition to staff each Diocesan Administrative office has a qualified attorney with a civil court judge or a lawyer, to represent the interests of the Diocese of the authorities in court and general legal matters and provide legal opinions. The Diocesan Administrative board, in agreement with the ecclesiastical court, takes him from among the local lawyers or retired judges who carry out the practice of law and to pay an annual honorarium.
In the same way, the Diocesan Administrative board takes a moderate fee on a case-by-case expert engineer, when he is in need of engineering expertise.
Article 24
Secretary and other officials of the Diocesan Administrative office are chosen by the Diocesan Administrative board and are appointed by the diocesan Hierarch by his decree.
Article 25
Every church municipal administrative board there is an administrative office of the church municipal administrative board. If the organization has so much work to do them and the permanent officials could not do them all, there is a permanent officials of the church municipal administrative board, which will be served from the funds of the municipality. In the first place an accountant is set, a cashier who performs all office tasks. If he cannot perform all the tasks, a secretary shall be elected to the office and possesses the requisite qualifications. If necessary, they can set up other officials.
Secretary and other officials are elected and appointed by the municipal church administrative board.

Article 26
The rank, active and pension accessories of the administrative officer of the all administrative offices for external management are determined by separate regulations.
Article 27
Accounting and cashier service of all administrative offices are performed in accordance with the provisions of the Regulation on accounting.
Article 28
According to need, for economic reasons, the officers of the administrative offices of parallel bodies of the external and internal church administration can be helped, such as the Patriarchal Administrative office in the administrative office of Church Court, Church municipal administrative office in the diocesan office.
Article 29
This Organization shall enter into force when it is published in the Official Gazette of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church.
ORGANIZATION
of the hierarchical church officials of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church and their benefits
I. GENERAL REGULATIONS
Article 1
This Regulation determines the position, it exhibits the rights and duties and determines the compensation of the church hierarchical officers. It excludes the Hierarchs and the Patriarch and whose responsibilities are governed by the Organization of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church clergy and their active and pension supplements and hieromonks and monks in тхе monasteries of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church whose inner and outer life is prescribed by the Organization of the Holy Synod.
The relations of the church hierarchical officials who fall under the spiritual church, disciplinary and judicial authority, which belong to the hierarchy, will be governed by special regulations by the Holy Synod of Bishops, as the highest hierarchical representation. In particular, the Holy Synod of Bishops will prescribe disciplinary procedures for different types of employees like: theological, and other monastic schools, diocesan ecclesiastical court and a church court and the office of the Holy Synod.
Pension benefits and contributions for the pensions of the hierarchical church officers are regulated by the Organization on pensions of officials of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church.

Article 2
In hierarchical church service can be applied Orthodox citizens of the Republic of Macedonia. Foreign nationals can receive the work by contract or paid in daily wages.
In addition to this requirement in the hierarchical church service can be accepted people who meet these conditions:
1) to be over 18 years old;
2) be physically and spiritually healthy;
3) have good behavior:
4) in the case of infancy to have permission from parents or tutors;
5) fully know the liturgical language;
6) by law to have a certain preparation for the job he enters and meets other conditions with specific regulations required for service in the profession;
7) to be less than 60, except in cases for which special laws are differently specified, or in the immediate passage from the hierarchical church into contractual service;
8) after 21 years of life he performed his mandatory service in the permanent staff, unless the specific laws for organization of the Army and Navy, as the sole provider of incapacitated farmers or permanently or temporarily disabled, or because priesthood is released at constant staff;
9) is not bankrupt or under the custody or above him is not extended paternal authority;
10) as an active church cleric, the service not to be ceased for reasons set out in item 1, 7 and 9 and Article 70 of this Organization;
11) by a court or disciplinary judgment he is denied the right to a pension as a church pensioner.
Hierarchical church officer cannot be a person who demonstrates the principles illegal to the change of state or church order.
Receiving in the service is performed on the basis of written applications supplied with the necessary documents.

Article 3
Church hierarchical officers are divided into the officers, interns, clerks and servants.
With the regulations for the organizing of certain professions the hierarchical church service determines whether to enter into the profession requires school readiness with unfinished secondary school, secondary school or college readiness, i.e. readiness of vocational school with final exam which is like the school readiness.

Article 4
The establishment of a clerical position must have a prior intern service and passed a practice еџам. The intern service lasts at least three years in a profession. In the intern service, the trainee is given the opportunity to introduce all sorts of things from their profession. When you spend two years in the intern service, the trainee can take the prescribed professional examination.
Professional exams are taken before committees that for each year in advance are formed according to the occupation. Exam in the same profession can be repeated twice. The difference between the exams must be at least six months. The trainee who fails to pass the exam to the fifth year of service or even third time will not pass before that deadline, he must be dismissed from the intern service.

Article 5
The trainee who during the intern service change occupation before passing the exam, the time spent in previous profession can be calculated in the intern term of service in the new profession, but the new intern service must last at least one year and that year cannot exceed the time limit of five years of intern service.
In case the trainee is transferred to another profession, because in previous profession already passed the exam, you can get rid of the exam in the new profession of those items that have been passed in previous profession.
If the trainee stops the intern service for another reason other than illness or because of their military service, previous intern service shall be calculated as in the same profession.

Article 6
The Grand Church Court is a permanent and is comprised of:
a) President Bishop who is elected the Holy Assembly of Bishops every two years;
b) two members who are determined by the Holy Synod of its environment;
c) two members of the clergy from the layman order elected by the Holy Assembly of Bishops;
d) clerics secretaries;
e) the required number of scribes and clerks.
The president and the members Prelates replace members Prelates or alternate members of the Holy Synod which determines the Holy Synod. Members of the clergy are replaced by the secretaries of the Grand Church Court.
The clergy members in the Grand Church Court can be set by clerics of the layman order who completed post-secondary theological school and possibly legal sciences and have at least 10 years of church court or civil court service.
The secretary of the Holy Synod and the secretary of the Patriarchal office can be priests from the two orders which have completed college and theological school preferably Law, and therefore the Secretary of the Holy Synod with 10 years of church court or church autonomous, i.e. a teacher service.
As secretaries of the Great Church Court can be placed clerics who have completed post-secondary theological school and preferably Law, passed in a church court or civil court office at least five years. The scribes ask people who have completed higher theological school, and for officials, people who have completed at least secondary theological school.
The secretaries and scribes of the Great Church Court are elected in accordance with the Patriarch, by the Holy Synod, and the officials and servants are set by the president of the Great Church Court.
Article 7
The members of the Grand Church Court and the secretaries cannot be relatives among themselves, nor with the President, by blood up to the fourth degree, and by law or baptism up to the second degree.

Article 8
The Diocesan Church Court is assembled by: a) President b) two members, c) a secretary and d) required number of scribes and clerks. The president of the Diocese Church Court is the diocesan prelate. The members and secretaries shall be elected by the Holy Synod by the Diocesan prelate proposal, and the scribes, officials and servants are set and fired by the responsible prelate, informing the Holy Synod.
For the members of the Diocesan Church courts can be placed clerics who completed higher theological school and possibly legal sciences and have at least ten years church court or administrative service.
For the secretary of the Diocesan Church court are set clergymen who have completed higher theological school and possibly legal sciences and have at least five years of administrative or judicial office.
For the scribes and officials of the Diocesan Church courts are set people who have completed at least secondary theological school.
When a member of the Diocesan Church court is unable to perform its duty in the court, he is replaced by the secretary of the Church Court.

Article 9
At the Diocesan Church court, the duty of the judicial prosecutor performs clerical person with a school qualification as for a member of the Church court.
He is set by the Diocese Bishop informing the Holy Synod.

Article 10
The members of the Diocesan Church court, court prosecutors, secretaries and scribes could not have relative links with the President under Article 7 of this Organization.
The Diocesan Bishop, with the approval of the Patriarchal Administrative Board may the officers of the Diocesan Church courts to determine to work in the Diocesan Administrative Board.

Article 11
The chief Secretary of the Holy Synod of Bishops is elected by the Holy Assembly of Bishops among priests in accordance with the Patriarch.
The Holy Assembly of Bishops elects, in accordance with the Patriarch, its officers and office staff.
The Diocesan Bishop, by two orders of worthy clergymen, determines his deputy in all diocesan work and dismisses him after the approval of the Holy Synod. The deputy of the Diocesan Bishop replaces him in the boundaries of the given authority. The Bishop’s deputies are set those clerics from both lines that have met requirements set forth by this Organization for members of the church courts.

Article 12
For the first fifteen years after putting into force of the Constitution of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church, exceptionally for the bishop deputies, the members and secretaries of the Diocesan Church courts clerics can be set who have completed secondary theological school and have at least ten years of judicial, church educational, diocesan or administrative service.

Article 13
Teachers in the theological and monastic schools can be persons of Orthodox faith and have the prescribed qualifications for a teacher. Professors of the theology courses must have priest or monk rank.
The rectors of the theology school and managers of the monastic schools are elected by the Holy Synod of Bishops. The teaching staff is chosen by the Holy Synod on the Diocesan Bishop’s proposal. The scribes, apprentices, servants and officials are appointed and discharged the responsible prelate, informing the Holy Synod.
For those church hierarchical clergy who are not especially noted who dismisses them from service, they are dismissed by that authority that sets them.

II RIGHTS AND DUTIES OF THE CHURCH HIERARCHICAL OFFICALS
Article 14
When they first came into service the church hierarchical officals or when he is returned from retirement or he has resignation from active service, he takes the prescribed oath before the superior.
The members of the church courts, except Hierarchs, lay this oath: “I, that and that, swear before the Almighty God that consciously will abide by the sacred canons, the Church constitution and other church and state laws, that my duties I will perform correctly, I will keep the official secrets and the interests of the Macedonian Genuine Patriarchy and Church I will always defend and advocate. As all this I perform so God let me help on this and the other world. ”
This oath is laid by the other church hierarchical clerics.
To the deposited sworn oath a record is made that is signed by the offiecr who passed the oath and it is verified by the superior before whom the oath was laid.

Article 15
Church hierarchical officer is obliged to obey the laws and the duty to perform consciously, diligently and impartially, having in mind only general and religious interests, avoiding everything that would be detrimental to the delegated service. Orders of their elders, if issued within the law, he is obliged to perform.
If the officer found that he was given an illegal order, he has the right to make comments about it. In such a case he cannot execute the order, if the work is not urgent. The repetition of the same order after remarks were made, he is obliged the received written order to perform without delay. Just what is legally prohibited as a crime and is punishable, the lower officer must not perform even it is a command of an elder and is obliged to call his higher authority for the order.
When official interest requires, the officer must on a call of the headman to perform those official things that do not belong in the jurisdiction of his work.

Article 16
The church hierarchical officer is obliged to keep official secrets whether in active service or not. Professional secrecy means everything that the officer in the service and in his official work learned, and which, if revealed, may prevent the success of the church service or to be harmful to the church or individuals. For the general interest, the responsible Bishop or Patriarch may exempt him from this duty.

Article 17
Officer must, in his service or out of it, to keep his reputation and that of their elders and must avoid everything that could harm the reputation and trust that his position requires. Also retired officer is obliged to measure his conduct by the position that he has.
In the official traffic with the citizens the officer is obliged to be helpful and polite.
With the higher authority, the officer can communicate through the superior, unless this Organization orders something different.

Article 18
The officer cannot, despite his regular service, to have another one, unless it allows the competent official authorities. It cannot take up any position which would be contrary to the dignity and honor of his profession or would interfere him in the performance of his consistent official duties.

Article 19
The church hierarchical officers can establish their own professional associations on the approval of the rules of the association by the Holy Synod. Retirees may be regular members, but cannot be members of the management of the association. Those officials, members of the association, who after the judgment of the disciplinary court their duty has stopped or filed a resignation of the office, cannot remain members of the association.
And the work of the association for its members’ regulations to keep the reputation and dignity of employees are applied, as well as all disciplinary procedures if the association or its members work touches the official relations and official interests. Over the officials who make mistakes under the foregoing provisions, a disciplinary action will be applied.
In the association, acting contrary to the foregoing regulations, the Patriarch, together with the Holy Synod, will dissolve the management and supervisory board and will set a commissioner valid who will perform all the things of the managing and supervisory board, while in the association until all the things are brought in accordance to the previous regulations. In severe or repeated cases, these associations can be abolished with a decision by the Holy Synod of Bishops.
The regulations of the preceding paragraphs shall not apply to clerical cooperatives and their unions.

Article 20
The church hierarchical officer must not accept gifts, awards or decorations from foreign governments without the approval of the Patriarch after a suggestion of the responsible Bishop.

Article 21
For the damage that the church hierarchical officer made to third parties in the course of performing his duties, its illegal or improper action, the official or the body or the institution which he serves in are responsible. The damaged party does not need approval from superior authorities to initiate a lawsuit. The lawsuit raises the responsible court of the place where the damage is done and must be directed against the officer and against the institution. If the complaint fails to suspend the body or the institution, their liability cease stops.
The right of appeal expires nine months from the date when the damage is caused, or the date when the damaged learned about it. But in the latter case, the time limit for bringing a claim cannot be longer than one year from the damage. If there is a criminal investigation against the officer, the upper time limit is calculated from the date of execution of the judicial decision which solves the issue of his criminal responsibility.
The church body or institution shall be obliged to pay the plaintiff damages only if the officer could not be charged and the damaged person shall request an executive payment primarily by the officer.
The church body and the institution, with resolution of the charge to accept full responsibility for the damage and the accused officer to release him from liability, if it is determined that the damage is the result of excessive zeal in the service.

Article 22
Relatives by blood in the first line or indirectly relatives up to the fourth degree, a husband and wife, relatives in a dual link up to the second degree, cannot be in direct business relation of superior and subordinate unless for some certain professions it is specified differently.

Article 23
The person who comes into church service should call the office within 15 days from the day when he was reported about the setup, otherwise it will be considered as if he is not set. In case of justified reasons responsible authority may extend this period.
The church hierarchical officers shall be on duty for the entire time that it is determined, but if the interest of the service required, on the headmen’s call, beyond that determined time. The officers cannot be away from the place of work without permission of the responsible headman or without urgent cause, and then they have to justify it before the headman.
If the officer by any reason is unable to get to the job within 24 hours, he has to inform his immediate superior and justify his absence.

Article 24
The church hierarchical officer, when from disease is prevented from coming on duty, submits a medical certificate, if requested by superior. In this case the headman can, when he finds it necessary, order a review of the health state of the employee which will be performed a doctor in the public service or a commission.
The commission review is required when the employee suffers continuously for more than six months or because of physical and mental disabilities for the service he should be terminated from the active service. The commission is determined by the superior officer, and its members are the superior officer or the officer he ordered to replace, and two doctors from the public service. Travel expenses and fees of the members of the review are on that very church or institution, unless the officer required for disease to be retired, or when he gives cause for review and inspection to determine the state of health if it allows him to perform his duties. In this case all costs are on the officer. During his sick leave the officer receives all its allowances. The longest sick leave for which the employee is given all the allowances is 12 months within a year or 15 months during two consecutive years.
An officer is considered prevented from disease when it is necessary for him to recover from illness for some time or to have a particular medical treatment, or in place of doing the service or outside of that place. Lasting of that time has to be determined in advance and approved by a decision of the responsible. That time is assumed to be in the course of the sick leave.

Article 25
The church hierarchical officer is entitled to an annual vacation. The length of vacation is different: for officers of 2 and 3 groups – six weeks , for the officers from other groups with more than 25 years of service- 40 days , from 15-25 years of service : 30 days , from 5-15 years of service : 20 days, and 5 years of service : 10 days , for officials of trainees : 10 days. For clerks and employees with over 25 years of service: 30 day, from 15-25 years of service: 20 days, from 5-15 years of service: 12 days and up to 5 years of service: 8 days. Clerks, for who is prescribed a secondary theological education, have a break as the officers with the same qualifications. The time when the break is used is determined, upon the proposal of the Department headman, the direct higher headman, and for the officers of the supreme managing offices decide the headmen of all managing offices.

Article 26
The absence due to a private work approves the responsible prelate, i.e. the Patriarch on the recommendation of the managing offices headman. The officer on an absence on private work longer than two months in one calendar year shall not be entitled to compensation for time spent more than two months.
The absence due to improving or finishing the education is considered as the absence for private activities, except in the event that the officer is sent to improvement for direct interest of the Church.
Absence of the private work is considered in the annual vacation, unless it is different when certain absence is approved.

Article 27
The church hierarchy officers may, upon prior approval of the competent Diocesan Bishop to be moved: 1) by the nature of the service, 2) by the application and 3) when two servants with the approval of the competent authorities change, by mutual agreement, their mandates. To the moved officer belongs reimbursement of travel and moving only in the case of item 1). Moving on the basis of a competition is considered as moving by application.
When moving, the officer should be dismissed from his duty up within thirty days. At the new office he has to call up within five days from giving the absolution, not counting the time for travelling. If the movement of the managing office to managing office is in the same place, he has to call to the new duty within 24 hours. In case of justified reason, especially when an officer hands out the cashier or the calculations, the responsible authority, which has taken the decision to move, can proceed the deadline.

Article 28
The church hierarchical officers who are priests, are not obliged to do public things that, according to the canonical rules, are contrary to the cleric rank.

Article 29
When the responsible state authorities initiate a criminal proceeding against an officer who is church hierarchical clergyman, they should immediately inform the responsible prelate, as well as for the final decision about the same subject. In this case, the responsible church authorities will go through the case, then they will decide whether the convicted person did any officer offend and they will determine an appropriate sentence.

Article 30
The trial prosecutor in the Diocesan church court has these duties: a) managing the previous investigation on cases of clerical guilt, brings lawsuits and participate in the discussion as a plaintiff b) in marital disputes defend the sanctity and importance of marriage c) if necessary performs other things that will be delegated by the Bishop.

Article 31
The church hierarchical officers cannot be contracted parties to contracts for supplies and church affairs, and officers of that managing or church institution on whose behalf the contract is made for supplies or works may not be in the procurement of stakeholders, either directly or indirectly.
Also the church hierarchical officers cannot be members of any company or firm that works with a church body or institution. We exclude cases where officials are especially delegated from superior authorities, when it is necessarily required due to the expertise and control.

III COMPENSATIONS

Article 32
All titles of the church hierarchical officers are divided into groups of positions according to this table.
Position, group, level, salary, salary with periodical increase, positional allowance, personal allowance on expensive prices, degree of expensiveness.

Article 33
The compensations of the employees are divided in salary, positional allowance and personal and family allowance of expensiveness. The salary, the positional allowances and the personal allowance of expensiveness are listed in groups, levels and degree of expensiveness in the table in Article 31 of this Organization. The group of the fourth group, the first group stage to the tenth salary have periodical increase of the compensation.

Article 34
The officers’ prentices have, as a compensation, a monthly salary according to the degrees of expensiveness as follows:
1 ) In occupations in which titles are distributed by a group VIII:
In the 1st group expensiveness 14600 denars
In the 2nd group of expensiveness 12600 denars
In the 3rd group of expensiveness 11000 denars
2 ) The occupations in which titles are distributed by a group IX:
In the 1stgroup of expensiveness 12600 denars
In the 2nd group of expensiveness 10600 denars
In the 3rd group of expensiveness 9000 denars
3 ) In occupations in which titles are arranged by group X:
The 1st degree of expensiveness 10500 denars
In the 2nd degree of expensiveness 9500 denars
In the 3rd degree of expensiveness 8500 denars
Besides the salary, the officers’ prentices get a family allowance of expensiveness.

Article 35
The compensations of the officials are divided into salary, personal and family allowance of expensiveness. All titles of the officials are divided into three positional groups. Salaries of the officials have in I group-three and in II and III have two periodical increases.
The duty of the official at the Grand Church Court and the Diocesan Church Courts are done by persons who have completed at least secondary or higher theological school (Art. 69 and 114 of the MGOPC). Such persons have compensations and special allowance of 3000 denars per month.

Article 36
The compensations of the servant are divided in salary and personal and family allowance of expensiveness. All titles of the servant are divided into two positional groups, and their salaries have three periodical increases in each group.

Article 37
In the first degree of expensiveness is the city of Skopje. In the second group of expensiveness enter all the place in which the center is the Diocesan Bishop, if not in the first degree of expensiveness, and the third level includes all other places.

Article 38
The family allowance for the wife and every child is 1200 per month. Family allowance belongs to every child born in a lawful wedlock.
The family allowance for expensiveness for a child belongs to the church offices who is up to 16 year life of the child . If the child is educated in the public or private school in the country or abroad , in public or recognized private schools of general or vocational training and only for the time when the respondent school administration runs as its regular student, the officer receives for him an allowance of expensiveness after the age of 16, but not after the age of 23. If the officer has a child with a physical or mental defect permanently incapable of any work, the church hierarchical officer receives allowance of expensiveness for him until the fault or incapacity for work lasts.
Neither the wife or child do not take allowance of expensiveness if they have a regular income of 2000 denars or more per month from a personal business or property, movable or immovable . The wife does not get allowance of expensiveness, regardless the income, if she lives apart from her husband in order to terminate the marriage, even if it is not initiated a divorce. The child does not get allowance of expensiveness even when he enjoys some free support or scholarship in the amount of 2000 denars or more, or if as a student of trade or craft and the employer gives him a sustenance without a reward. The child who is married does not get allowance of expensiveness and also if the son comes into regular military service in the army during the service.
The family allowance of expensiveness for wife and child belongs to the official from the first day of the following month, after the fulfillment of the conditions that give right to this allowance.

Article 39
To receive the family allowance of expensiveness the officer files an application according the prescribed form. To proof of the truth of the statement in the application two active or retired church or civil officers should guarantee. For a false will be levied culprit in the loss of family allowance within one year of it but it will be charged the amount of illegally received family allowance, and may be liable for criminal fraud. It will also be punished and those who guarantee such application.
Inability to work for children is proved by a medical board and the attending school with a certificate of the competent school authority.
The officer that files the application within 90 days from the date acquired right, gets a family allowance from the first day of the following month including the month in which the application was submitted.
The family and personal allowance of expensiveness may be reduced, increased or abolished by the Patriarchal Administrative Board in accordance with the Holy Synod of Bishops.

Article 40
To the church hierarchical officer, who has got an apartment in kind from the Church, the value of the apartment is deducted from the personal allowance. From this are excluded cases in which it is regulated differently by special provisions. How to determine the value of the apartment will be provided by the regulations brought by the Patriarchal Administrative Board in accordance with the Holy Synod of Bishops. The same rules will be perceived whether employees of certain occupations may receive different things in kind from the Church and whether and how it will be deducted from the personal allowance of expensiveness.

Article 41
In accepting in the church hierarchical service, the first time or in case of restoring into active service, the allowance runs from the first day of the following month of duty. In case of a nomination or advancement into a higher group, as well as in a case of getting periodical increase and setting of a prentice into an officer, the alowances runs from the first day of the following month. If the officer is transferred and the transfer affect the amount of the personal allowance taking into account the changing of places of services, the new allowance belongs to the officer from the first day of the following month after dismissal.

Article 42
The tittle in the professions for which is needed unfinished high school is allocated from X to VII positional group. The tittles in the professions for which is needed completed high school will be allocated from IX to V positional group. The tittles in the profession for which is needed college education are classified by group VIII positional group and up. The schedule of the tittle of the church hierarchical officials at positional groups, according to the provisions of the previous paragraph, is exposed in Article 64 of this Organization.

Article 43
The Patriarchal Council, in accordance with the Holy Synod of Bishops, specifies the number of the official places for all occupations of the church hierarchical officers with special ordinance. It also determines the number of places of officers prentices (systematization of places), and the numbers will be entered in the budget of revenues and expenditures of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church will not be exceeded. If a title is provided in several groups, the official places of that tittle are allocated so that the upper group will be determined fewer seats than in the previous lower group.

Article 44
The official prentice can be set only on vacant intern position, and when he meets the conditions for officers (Art. 4 of this Organization), can be set at the lowest positional group that is specific for the title of his profession and only at the empty place.
Promotions of the same title by groups such as the appointment of other titles can be on vacancies.

Article 45
The vacancy in the higher group, an officer cannot be promoted or appointed, until in the previous group has spent at least four years in the X and IX group , and in the groups VIII, VII, VI and IV second degree, three effective years each.
The title distributed by groups of IV group first degree and up, the officer can be appointed if in the IV group, second degree, spent three effective years. If the title is deployed in several groups, the officer, named in that title, can get the lowest group of that title, except if he comes from the title of which he was in a higher position. For further progress in the same title, the condition is in each previous group that title to have spent at least four effective years, and in the higher group to have a vacancy.
If a title is deployed in group IV first degree and in groups above and below that group, for advancing in the groups up to group IV second degree inclusive, applicable is the provision of the first paragraph, and the advancement in the distant groups, the provision of the second paragraph is applicable.
Article 46
Posting to a higher group of clerks and servants cannot have promotion or appointment until in the previous group they have spent at least: the officials-nine years, and the servants – twelve years.

Article 47
The periodical increases are obtained after every three years of effective service spent in that particular group. The periodical increases in the group are determined officially.

Article 48
The officer who received poor evaluation or is disciplinary convicted, loses the periodical increase, due to poor grades, a full year, and for church disciplinary or criminal penalties, as long as the judgment is determined. The lost time in both cases cannot be considered as a period within the Article 44 of this Organization.
In the case of a criminal or disciplinary proceedings before, the court decides earlier, whether during the investigation or away from the office by the decision of the court, the officer will be stopped in advancing or movement in the periodical increase. By a judgment it will be decided whether the halted time additionally will be calculated or it will be finally lost.
If against the officer it is open a criminal investigation of crime or any other dishonest act which is punishable under general criminal law, it is stopped by the opening of investigating the movement of the periodical increase and advancement of groups. If the officer, against whom a criminal or disciplinary proceedings is run, is freed of guilt, he is returned the right of calculating the time he was temporarily halted in the sense of the preceding paragraphs.
The transition from one profession to another in the church hierarchical service, and the transition from state into self- governing service, the condition is that the person should have a general professional education level which is prescribed for the profession in which he transfers, and before transferring he has to pass the prescribed practical exam for that profession.
The Patriarchal Administrative Board, in accordance with the Holy Synod of Bishops, may dispose of taking the exam a person who transfers into the fourth or higher positional group.
The transfer from one profession into another cannot get higher positional group than that he transfers from. If the officer is in a group that does not have arranged titles in that profession goes, he can only get the lowest group which includes titles of occupations in which he transfers.
When transferring from a state, self- governmental or contractual church hierarchical service, one cannot get higher positional group than the one the officer could have, under this Organization, if all his admitted service, has spent into the church hierarchical service.
The transfer can be tied up with a condition the officer to get a lower rank position regardless the previous position and length of the service.
Article 49
From free service the admission to the church hierarchical service is allowed into the title starting from the fifth positional group upwards, in an exceptional case of particular interest of the church hierarchical service, requires a known expert to refer to the administration of the profession or to some of the higher positions in the church hierarchical service.

Article 50
Officer who returns from retirement into active church hierarchical service must fulfill all the conditions prescribed by law for entry into church hierarchical service generally and especially in a particular profession. He cannot get higher group than that he had been retired, and if he agrees, he can get a lower position.
When a retired officer returns from retirement into another profession in the church hierarchical service, rather than the one in which he was retired, the Patriarchal Administrative Board in accordance with the Holy Synod of Bishops can free him from taking the practical exam, if he fulfills all the prescribed requirements entry into the profession and if they receive the title starting from the IV positional group, second degree.
This provision also is applied in case of returning an officer into active service whose service was terminated by resignation or otherwise, if this Organization allows such return.

Article 51
Any decision for transfer (Article 48 of the Organization), reception (Article 49 of the Organization) and return (Article 50 of the Organization), a consent of the Holy Synod is needed.
In all these cases the limit of Articles 44 and 46 of this Organization shall be calculated from the date of transfer, or receipt. If the transfer is done from profession to profession that requires the same school qualifications and which they applies this Organization, all limits are counted from the day when the officer who transfers, has got the same group in the equal profession.

Article 52
The transfer of a clerk with a title officer with a profession that requires education in the unfinished high school or an education on the same level, the service of the officer is equal to prentice service of that profession. Such officer, if he has that education and at least three year service, can, after taking the practical exam for that profession, to get a title from X group of that profession. If his past salary was higher than the salary in group X, he gets that periodical increase of that group that his additional salary is closest. The deadline of Articles 44 and 46 shall be calculated from the date of the transfer.
If the officer, after the gained school education, transfers into the profession that requires high school education or college education can come only into an interim service of that profession.

Article 53
In case of transfer of the servant into a service of a clerk provided that he meets all the rules laid down for that bureaucrat profession, the servant can be received in the lowest group of officials. If his past salary was higher than the salary in that group, he gets that periodical increase of that group of which his additional salary is the closest. The deadline of Articles 45 and 46 of this Organization is calculated from the date of transfer.
If the servant, after the gained school education moves towards the title officer, he can only come into the prentice service of that particular profession.

Article 54
For each church hierarchical officer there is an Official Gazette of which one copy is for the Holy Synod, and the second copy is in the jurisdiction in which he serves. In case of transfer, the Official Gazette is sent to a new jurisdiction. Everything that is recorded in the Official Gazette must be written in the both samples. On the Official Gazette must be attached a photograph of the officer, which has to be renewed every tenth year and will be set by the previous one.
The Official Gazette is filled only with original documents and the accuracy of the data are verified by the headman. The Official Gazette must include: 1) name and surname, 2) place, day, month and year of birth, 3) nationality, 4) data for marital status, name and occupation of the wife, 5) data of the children and how many, their names, date of birth and occupation, 6) data for the persons he supplies, 7) data for the service in the army, 8) data service in war; 9) data for knowledge of foreign languages ; 10 ) data for the educational attainment professional education, 11) data for relative connections with people in the same profession, 12) data for decorations, 13) data for disciplinary and other sanctions; 14) data for movement in the service (sets, appointments, promotions, transfers, change of profession, resignation, retirement, etc.); 15) data for absenteeism and sick leave, 16) annual data for grades; 17) data for literary, scientific and artistic works; 20) information as to whether he was previously in a service, in which one and why that service stopped.

Article 55
All documents upon which the Official Gazette is filled, are stored separately, either in original or certified copy at the Holy Synod together with the sample of the Official Gazette that there is.
The officer is obliged without delay to notify to the immediate headman all the changes in his personal and family relationships that have affected his official relation to the Church.
The church hierarchical officers are exempt from paying decretal and all other taxes on assumptions and requirements relating to personal and family rights under this Organization, as well as for the articles on the Official Gazette.
No one without his consent can be placed on a lower position, nor rank in the lower position than the one he already had.

Article 56
From the family pension benefits cannot be charged the debts of the deceased officer, or any other requirements thereof.
The church claims from the church hierarchical officer, arising from official relationship, shall be determined by administrative means.
The church claims from the official relationship can be put a ban through administrative by 50%active and 30% pension benefits.
The church hierarchical officers, active in retirement, and their families who enjoy the family pension, can be put a ban of one third of their benefits, except the personal and family compensation of expensiveness, through the court or by their consent. From this one third is rejected the tax contribution to the pension fund. To support the family may be denied a third and more fees, along with personal compensation of expensiveness if it is ruled by a competent judgment.

Article 57
After the death of the church hierarchical officer – active or retired – on behalf of a burial – is issued one month overall compensation of the deceased officer. In addition, to the wife and children, on behalf of aid, two-month overall compensation is given if they have no property, income from a property or personal business. After the death of contractual officer, on behalf of the funeral, in the name of burial, it is given a half-month award.

Article 58
If the officer, who before he becomes entitled to a pension, and has more than three years of active church hierarchical service, got ill so that he becomes unfit for service and is fired because of it, may be issued, on behalf of aid, 30% of the salary and a positional allowance if he does not have any other income and is unfit for any other work.
In case of death of the officer, who according the previous paragraph uses help or in case of death of an active officer who has not yet earned the right to family pension, and has more than three years of active church hierarchical service, can to his family (wife and children), if no other income or are incapable for any work, on behalf of assistance, to be issued 20% of the last salary and the positional allowance of the officer.

Article 59
An officer, if he is abolished the official position or title or the competence in which he serves, can be made available. While available, which may not last more than a year, the officer has all the rights of an active officer of his rank and position until then.

Article 60
The officer’s rank is determined in this order: 1) according to the group, 2) the length of service in the same group, 3) according to the position’s rank from which he came, 4) the length of service in the same profession, 5) the length of service in general, 6) according to date of birth. In the same group, older is the one who had obtained a higher degree. The range of the title is determined by the final group to which title is deployed.
The headman by the title towards the subordinate officers has the highest rank.

Article 61
For all decisions (setting, naming the title, advancing at the same position, transfer, making available and retired, acceptance of resignation and dismissal) issued an official decree.
The decision of the official relations of the officers, except those for the periodical increases, are announced in a brief statement in the Official Gazette of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church.

Article 62
Pensions and pension contributions are regulated for the church hierarchical officers through a Regulation for pensions for the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church officers.
Travel costs of moving of the church hierarchical officers are governed by the Regulation of travel and moving expenses of officers and members of self-governing bodies of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church.
Disciplinary procedures for the church hierarchical officers are dealt with disciplinary rules that the Holy Synod Assembly shall prescribe for individual occupations of the church hierarchical officers.

Article 63
The church hierarchical titles of officers are deployed by these groups and levels:
Chief secretary of the Patriarchal Office of the Holy Council and Synod and a member of the Great Church Court IV1 – II2;
-Rector of the seminary IV1 – III1
-Professor at seminary VIII – III2

Article 64
The Archbishop’s deputy, the member of the Diocesan Church court, the secretary of the Great Church court, the Church prosecutor have to be with a college education in the VIII – III2, and high school VII – IV1;
The secretary of the Holy Synod of Bishops, the secretary of the Patriarch’s office, the secretary of the Diocesan Church court, the officer of the Holy Synod should have a college education in the VII – IV 1, and high school from VIII – V;
The scribe of the Great Church court, the scribe of the Holy Synod, the scribe of the Patriarchal office and scribe of the Diocesan Church court should have a university certificate VIII – V, and high school from IX-VI;
The principal of the monastic school with VIII – III2, and teacher VIII – IV1, if they have an education for teacher of theology and if they have less qualifications, under the provisions of Chapter III of this Organization;
The economist in the Seminary, with secondary school education from IX – V,
Officials and servants are classified according to the qualifications and determinations in Chapter III of this Organization.

III EVALUATION
Article 65
The church hierarchical officers are evaluated annually. The officers of Group III and above are not evaluated.

Article 66
For the evaluating the church hierarchical officers these data are needed:
1) for the professional competence,
2) for the behavior in the service and beyond,
3) for the diligence and reliability in service,
4) for the types of things he worked at the time for which an evaluation is made and for the demonstrated success.
The headman of the competence: in the Diocese of the Diocesan Bishop, the Rector of the seminary, for the Great Church court, the President of the Great Church court, for the Patriarchal office, the Holy Synod of Bishops and the council of Chief Secretary of the Holy Synod of Bishops (Article 61 of the MGOPC’s Organization) is required throughout the year to prepare headman’s report on every officer in particular, and by the end of June and December will be entered in separate lists their observance of what is needed for evaluation . In case the headman of the officer leave from the competence before deadlines, the headman is obliged, before leaving, to write his observations. The new headman will proceed with the registration from the period which is next.
At the end of the office year the headman of the competences ends his statement and at end to list in which he enrolled the observations, he puts his evaluation.

Article 67
The evaluations are: excellent, very good, good or poor. How can an officer be evaluated with very good who with his expert ability, diligence and confidentiality, as well as with his success in the Office is emphasized over what every good and neat officer has to show. Excellent can be evaluated only the officer who is visibly emphasized over the officer who was evaluated as very good.
Article 68
The evaluation by 1-4 points from the Article 66 of this Organization, as well as the general evaluation, the headman is obliged to announce in writing to the evaluated officer and the Holy Synod during the month of January.

Article 69
For the headman’s evaluation the officer can, within 8 days after the announcement, to appeal to the Holy Synod. The complaint is submitted to the direct headman, who with his direct explanation, sends it within 14 days to the Holy Synod.
The Holy Synod can the headman’s evaluation change or order observation or reject the complaint. The decision of the Holy Synod is executed and is written down in the Official Gazette of the evaluated officer.
V TERMINATION OF THE SERVICE
Article 70
The church hierarchical officer’s service is terminated:
1) if with a court verdict is convicted on losing the service or the honorable rights;
2) if with a court verdict of the church authorities is sentenced to putting in retirement or dismissal of the office;
3) if he becomes physically or mentally incapable of office;
4) if after twelve months of uninterrupted sick leaves, ie after fifteen months of total sick leave in two consecutive years, he cannot perform his duty ;
5) if he falls under guardianship or bankruptcy or if over him is prolonged the paternal authority in which the court will notify the responsible headman for the procedure;
6 ) if he makes a year on availability;
7 ) if three consecutive times or six times during the service was rated with a score poorly ;
8 ) if he deviates from the citizenship;
9 ) if without the knowledge and consent of the headman and by his own fault, for ten days he did not call on duty after vacation, absence, relocation, referral to work out the place of service and after leaving the service .
10 ) if by the court verdict he is sentenced to imprisonment for more than one year of a deed which the point 1 refers);
11 ) when he is called to serve in the regular time frame;
12 ) when leaving from MGOPC or fall from the Orthodox faith;
13 ) when becomes 70 years old;
14 ) if he resigns;
15 ) if in his application he must be put into retirement ;
16 ) if the responsible authority decides to terminate his service because of inability or ineligibility for the office.

Article 71
In case of termination of service under points 1, 8, 9, 12 of Article 70 of this Organization, the officer is released. If he has already met the requirements for personal retirement, he lost pension rights. The officer also dismisses and loses the right to a pension if his service was terminated at point 2), if with a verdict by the Church court is sentenced to dismissal from service. In case of point 14) if the officer entitled the right of pension, he loses the right for pension.
In cases of termination of service in points 3, 4, 5, 6, 7, 13 and 16, the officer is dismissed if he has not acquired a right to a pension, otherwise he retires. In case of point 10) the officer is dismissed if he is not entitled to a pension, otherwise he retires unless disciplinary court found that he will lose the pension. In case of point 11) the officer is dismissed with the right to return again in the service. In case of point 15) the officer retires.

Article 72
In the cases of points 1, 2 and 10 of Article 71, the service ceases from the date of execution of the verdict. In the case of points 8 and 12, the service ceases on the date of the withdrawal of citizenship, or the Orthodox Church and faith. In case of point 9, the day he left office, when he needed to call the office. In case of point 14, the service ceases on the date of dismissal.
In other cases of termination of service, the responsible authority shall take a decision on termination of service up within three months and the service terminates at the date of that decision. If the responsible authorities missed to decide in that dead line, as a day of termination of service is considered the last day of the three-month period.

Article 73
A resignation is submitted in writing to the official headman and it is accepted within one month from the day it arrived at the relevant place. The resignation need not be accepted if the officer is under disciplinary investigation or financial obligation to the Church of the official relationship. If the resignation is accepted, the disciplinary proceedings can be terminated.
By accepting the resignation, as a condition can be put a regular teaching on duty. By accepting the resignation, the officer loses all rights of the church hierarchical officer. In later returning in the service, he will be treated as if he was retired, but only half will be recognized from earlier years spent in the service period for pension advance.
In cases of termination of service of points 3, 4, 5, and 6 of Article 70, the officer can return in the service with an application in which case the service years of the previous mandate are considered for promotion in the service and pension.

Article 74
The officer who has spent 35 years of active work in the church hierarchical service or 40 years which are considered retirement or turned 65, they must be placed in pension after their application (paragraph 15 of Article 70 of this Organization). The application is accepted within one month from the date when it arrived on the relevant site.

Article 75
Upon termination of service, the employee cannot leave the office by himself, but must be dismissed by the competent authority. In the event of layoffs in judicial or disciplinary decision must be made as soon as the announcement arrives to enforce a judgment, after which the service stops, and in other cases under Article 70, except sections 8, 9 and 12, at most within one month from the date the announcement arrives to his immediate headman for the decision that the service ceased. This period cannot exceed the last day of the three-month period of the second paragraph of Article 72 of this Organization. If the officer is not on duty and there is not an opportunity to dismiss him regularly, the day when his immediate headman received the announcement for the decision that the service stopped, is taken as the date of dismissal. In cases under items 8, 9 and 12 as the date of dismissal is considered the date of abandonment of citizenship or loss of citizenship, i.e. the date when the officer left the duty or day he had to called to duty, or the date of abandonment of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church and the day of apostasy from Orthodoxy.
In the case of the second paragraph of Article 72 of this Organization, if the competent authority in that particular period of three months does not make a decision on termination of service, as the day of dismissal is considered the last day of the three-month period.

Article 76
The right to compensation for active officer has an officer until the end of the month in which he is dismissed or in which he is deemed to be dismissed, or in case of death by the end of the month in which he died.

VI CONTRACTUAL OFFICERS AND THOSE ON DAILY WAGE
Article 77
According to the need of the service, the church hierarchical service can take officers paid on daily wage at work. The contractual officers are taken for work done by officers, and daily paid are those who perform work done by clerks and servants. If a person previously was a church hierarchical or civil servant not be a contractual officer if his previous service ceased on counts 1, 2, 7, 9 and 13 of Article 70 of this Organization. For those paid on daily basis, the same conditions are valid as they can be received after 18 year of their life.

Article 78
The contractual church hierarchical officers are received on duty with the receiving solution of the Prelate or by decision of the Holy Synod, according to which administration is the competence where he will work. In both cases it is required agreement with the Patriarchate Administrative Board, and in the first case the approval of the Holy Synod.
The duties and rights of the contractual officer are determined with a contract that is valid upon approval of the Holy Synod. The decision to receive at work a contractual officer is published in the Official Journal of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church.
The daily paid workers are receive at work by decision of the competent Prelate or the Patriarch, who this right can transfer to their regional authorities.

Article 79
The rewards of the contractual officers and those who are daily paid are calculated from the date of entry on duty. The amount of the reward is determined: with the contractual officer in the contract, and with the daily paid workers in the decision for admission.

Article 80
The rewards for travel expenses and per diem in case of official travel to the contractual officers and daily paid workers are payable under the provisions of the fee and travel expenses for moving those relating to the employed church hierarchical officers.

Article 81
The contractual officers and daily paid workers occur on duty within ten days and the contractual officers from the day of the approval of the contract and the daily paid officers from the day of notification of the decision on admission, otherwise it will be deemed to have recited the service. In case of a justified reason, the body that made the decision for admission, can extended this deadline. Regarding the contractual officer, with a contract can stipulate a longer deadline until which the officer must report to duty.

Article 82
If the contractual officer and daily officers is absent of his duty longer than three days, he is immediately sacked from the office. It can happen to him if he if unjustifiably is absent from work for one day, if it happens three times. For unjustified absence, the contractual officer and daily officers will not take their allowances.
Absence for personal needs with the right of a reward may be granted to the contractual officer and daily officer in one year in the longest period of fifteen days. Referring to the contractual officer, by contract can be provided a possibility to a longer absence.
In the competence where with a separate law is regulated the annual holiday, the contractual officer is entitled to leave under the same conditions as an officer at that competence, and the daily officers at the headman’s opinion and according to the needs of the service.

Article 83
The contractual and daily officers, in case of sickness and cannot do their duty, are entitled to reward maximum of sixty days in a year, if they are not by law insured according the insurance of the workers. If they are insured, they get aid in disease that the law has foreseen. With regard to the contractual officers, it may by agreement to anticipate longer term, but in no case can the term be longer than ninety days.

Article 84
The contractual and daily officers are evaluated by their immediate headmen. The headman have the right to impose penalties for disorderly conduct. The penalties include monition or reduction of monthly reward, up to 15%.
Disciplinary penalties for contractual and daily officers are these: 1) a reprimand, 2) reduction of the reward to 25% of maximum in three months, 3) firing (ceasing with the service without termination).
Disciplinary penalties are imposed to contractual and daily officers by the bodies that make decisions for admission and the penalties are immediately done.

Article 85
The service of the contractual and daily officers stops:
1) when the contract expires;
2) if they become mentally and physically unable to work;
3) if happens what is stated in Article 83 and 84 of this Organization
4) if it falls into bankruptcy;
5) if they are sentenced on depriving of freedom in a period longer than a month;
6) with a disciplinary decision;
The termination of the service decision is made by the authority which decides about the admission.
The daily officer can at any time be administratively cancel the service within fifteen days from the date of notification. At the same time belongs to him the right to quit at any time. This applies to contractual officers, if in the agreement is not specified otherwise.

Article 86
In the agreement for the contractual service there must :
1) determine that the contract fits on the basis of the provisions of this chapter of the Organization;
2) to be told that the contract fits in the name of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church and indicate which authority implied it in its name;
3) to indicate full name, qualifications, previous occupation, residence, nationality, place and year of birth and the municipal authority of the person receiving the work in the service of the Church as contractual officer ;
4) to determine the position and competence that receives;
5) to determine the reward;
6) to determine the duration of the contractual relationship, the way of itss termination and demission deadline;
7) to insert this provision ;

Article 87
The provisions of this Chapter shall not apply to part-time officers, or daily officers. Such persons shall be payable according to which wages and honoraria for such things usually are paid at the place of the competence which takes them at work.

VII TRANSITIONAL SOLUTIONS
Article 88
When this Organization comes into force, all church hierarchical officers are transferred into groups and levels that suit under this Organization and they shall be given adequate compensation. If some church hierarchical officer is at a higher position, which under this Organization does not fit his qualifications and years of service, he will be given the group level and the position corresponding to the amount of his allowances found in the group stage and will remain until the advancement office, according to this Organization, he achieves a higher grade of his title.
The church hierarchical officers who would have greater benefits than they are entitled under this Organization, shall keep those allowances and time spent in that group in which they are for future group, after this Organization comes into force, while with the progress in the service do not achieve these allowances, but for the future their advancement in the service the setting of this Organization will be valid and will continue to reach the group that is prescribed by this Organization.
The parish years of service are calculated from the refusal of three years through practical service name for each group of five years starting from the lowest group, and the years of the administrative service under Article 44 of this Organization.
The temporary officers, if they are more than three years of service, will transfer into permanent according to their qualifications. The years spent in the service will be recognized according to the evaluation of the work shown in the service for progress in the service and the retirement.
If any church hierarchical officer is in a position for which more qualifications are needed then his, then his advancement in the service will be for a group less than that to which arrives a church hierarchical officer with full education.
Article 89
When this Organization comes into force, all the provisions and regulations ceased to be valid which are in opposition to it.

Article 90
This Organization shall enter into force when it is published in the Official Journal of the Macedonian Genuine Orthodox Patriarchy and Church.

This entry was posted in Мвпцсвјк. Bookmark the permalink.

Comments are closed.