СТАТУТ НА МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА

02.07.2011 година
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА се уредуваат:
1. ЦЕЛИ, ОСНОВАЊЕ И ПРАВЕН СТАТУС;
2. СЕДИШТЕ, НАЗИВ, СКРАТЕН НАЗИВ И СИМБОЛ;
3. УРЕДУВАЊЕ НА БОГОСЛУЖБА, МОЛИТВА И ВЕРСКИ ОБРЕДИ;
4. ВЕРСКИ ПОУКИ И ОБРАЗОВНИ ДЕЈНОСТИ;
5. ПРИХОДИ И НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОТ;
6. ОСНОВАЧИ,ЧЛЕНСТВО И ВРАБОТЕНИ;
7. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ;

1.ЦЕЛИ, ОСНОВАЊЕ И ПРАВЕН СТАТУС
Член 2
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА е основана како доброволна заедница на физички лица кои со своето верско убедување и извори на верското изворно православно учење ја остваруваат слободата на исповедта соединети по вера и идентитет изразен со подеднакво учество и извршување на богослужба, молитва, обреди и друго изразување на Православната вера.
Член 3
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА своите активности ги врши согласно со позитивните законски прописи, меѓународните декларации и конвенции за слободата на вероисповедта и изразувањето на верата.
Член 4
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА има својство на правно лице со правен субјективитет стекнат со уписот во
Единствениот регистар во Осло, Норвешка, при основањето.

2.СЕДИШТЕ, НАЗИВ, СКРАТЕН НАЗИВ И СИМБОЛ
Член 5
1)Седиштето на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА е на адресата: поштенски фах 6678, Роделека, 0502, Осло, Норвешка
Член 6
1)Називот што го користи црквата е: МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА
Член 7
1)Скратениот назив е: МВППЦ
Член 8
1)Знакот кој го користи на своето лого, меморандумот и на печатот е: МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА и МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА

IMG_20130909_00012

3.УРЕДУВАЊЕ НА БОГОСЛУЖБА, МОЛИТВА И ВЕРСКИ ОБРЕДИ
Член 9
1)Религиозните култови на крштевање или венчавски се врши во верски објекти како храмови и простории на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА, а погребите на гробишта, ако биде повикана.
2) Религиозниот култ може да се врши и да се практикува и во други простории и јавни места.
3)Богослужба, молитва и други манифестации на верата, кои се вршат во верски објект или на места од ставовите 1 и 2 од овој член, може да организира и да врши верски службеник од МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА.
ВЕРСКИ СЛУЖБЕНИК
3)Верски службеник е лице кое е во служба и со своето верско убедување и припаѓа на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА и врши верско-обредни, просветни, организациски и добротворни активности во согласност со нормите на врховниот орган.

ПОКЛОНИЧКИ ПАТУВАЊА
4)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА може да организира поклонички патувања.
5)Поклоничко патување е организирано патување на група верници и верски службеници на свети места кои се од големо значење за верниците во МВППЦ.

4.ВЕРСКИ ПОУКИ И ОБРАЗОВНИ ДЕЈНОСТИ
Член 10
ВЕРСКИ ПОУКИ
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА ЦРКВА може да изведува верска поука.
2)Верските поуки се спроведуваат во простории во кои се вршат верски обреди и други начини на јавно изразување на верата, како и во други јавни и приватни простории и места кои не припаѓаат на МВППЦ, доколку со тоа не се повредува јавниот ред и мир.
Член 11
ВЕРСКА ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА може да основа верски образовни установи од сите степени на образование, освен од основното образование, за школување на свештени лица и верски службеници, да основа ученички и студентски домови за сместување на лицата кои се школуваат во тие установи.
2)Верските образовни установи на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА според Закон се изедначени со другите образовни установи и нивните студенти ги имаат истите права и обврски.
3)При организирањето на верски образовни установи, МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА донесува Акт за целите и внатрешната организација на училиштата и наставен план и програма во согласност со одредбите на Законот.
4)Планот и програмата на верските образовни установи на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА се спроведуваат со побарано мислење од Органот на државната управа надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници и религиозни групи.
5)Настава во верско училиште основано од МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА може да изведува државјанин на Р. Македонија, а по исклучок и странски државјанин во согласност со прописите за престој на странски државјанин и со одобрение од органот надлежен за работите во врска со односите меѓу државата и верските заедници.
Член 12
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА може да основа хуманитарни, културни, социјални, здравствени, добротворни и други видови установи, во постапка и под услови утврдени со закон.
Член 13
ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА може да ги користи средствата за јавно информирање и да издава, увезува и извезува печатени работи во согласност со закон, како и да формира сопствени средства за јавно информирање.
Член 14
МАНАСТИРСКО-МОНАШКО СЕМЕЈСТВО
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА може да основа братство и сестринство (манастирско-монашко семејство, манастир) во која заеднички живеат и членуваат лица доброволно одречени од световното живеење, заветувани на нестекнување имот и посветени на молитва и богомислие и творење на богословски дела.
2)Лицата од став 1 од овој член, се сместуваат во манастир со конаци за живеење, во монашки келии и придружни простории.

5.ПРИХОДИ, НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОТ
Член 15
1)Приходите на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА и ЦРКВА се од сопствено финансирање, приватна филантропија, донации и други форми на финансирање.
2)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА може да има свој движен и недвижен имот за остварување на своите цели.
Член 16
1)МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА самостојно располага со стекнатите приходи, во согласност со закон и со прописите на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА.
2)Финансирањето и трошењето на финансиските средства е според регулативата за непрофитните религиозни организации и организациите од јавен интерес.

6.ОСНОВАЧИ, ЧЛЕНСТВО И ВРАБОТЕНИ
Член 17
ОСНОВАЧИ
1)Основачи на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА се лицата кои учествуваа во основањето и кои како такви се регистрирани во Единствениот Регистер во Министерството за религии во Осло, Норвешка.
Член 18:
ЧЛЕНСТВО
1)Членството во МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА е врз доброволна основа.
2)Членовите мора да се лица кои се крстени според православните обреди.
За лица помлади од 18 години и за лица со одземена деловна способност за учесто во членството одлучуваат нивните родители или старатели.
3)Плаќањето на чланарина и нејзината висина ќе се уредува со посебна Одлука.
4)Членсвото се води во посебна евиденција која се ажурира еднаш годишно.
ПОЧЕСНО ЧЛЕНСТВО
5)Почесни членови се лица кои значително придонеле за остварувањето на функциите и задачите на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА. Листата на почесни членови во наредната година се составува на почеток на секоја година на Седница на БОРДОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ, кој е орган на управување со заедницата. (Член 17 од овој Статут)
6)Листата на почесни членови се гласа едногласно по листа на кандидати составена од членови кои се истакнале со својот придонес вложен во изминатата година, за кое нешто се доделува и благодарници.
7)Со особеното вложување помош, заложби и средства членовите стекнуваат својство на:
1. Почесен член во наредната година; и
2. Благодарница за изминатата година.
Член 19
ВРАБОТЕНИ
1)Работата и вложувањето труд за остварувањето на целите на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА по правило е доброволно.
2)Не е исклучена можноста заради остварување на целите да се вработуваат потребни кадри.
3)Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со Закон и Колективен договор.

7.ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ
Член 20
1)Органи на управување со МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА е БОРДОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ.
БОРД НА ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ
2)Првиот состав на БОРДОТ НА ПОСТОЈАНИ ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ го формираат основачите веднаш по регистрирањето на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА и на истиот му ги пренесува сите надлежности.
3)БОРДОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ избираат свој Председател и свој Подпредседател.
4)БОРДОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ се состои од 5 или 7 члена.
5)БОРДОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ се орган на управување кој раководи и донесува секаков вид одлуки за раководење и управување со МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА.
6)БОРДОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ одлучува на Седници со мнозинство гласови, на кои присуствуваат сите потојани почесни членови. Можна е и Седница по електронски пат и електронско гласање и потпишување.
7)Редовни седница се свикуваат на секој 6 месеци. Можно е да се свикуваат и вонредни седници за решавање на поважни прашања кои не трпат одлагање.
8)Седниците ги свикува и води Председателот. Во негово отсуство Седниците ги свикува и води Подпредседателот.
9)За текот на Седниците се составува записник во кои се внесуваат и резулатите од гласањето.
10)Председателот на БОРДОТ НА ПОСТОЈАНО ПОЧЕСНИТЕ ЧЛЕНОВИ има право на ВЕТО на секоја одлука на Бордот.
Член 22
1)Овој Статут на МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА И ЦРКВА е донесен на ден 07.01.2010 година

S T A T U T E
of
MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH
07.01.2010

GENERAL REGULATIONS
Article 1
With this Statute MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH regulates:
1. GOALS, ESTABLISMENT AND LEGAL STATUS;
2. ADDRESS, NAME, SHORT NAME AND SYMBOL;
3. RELIGIOUS SERVICES, PRAYERS AND RELIGIOUS CEREMONIES;
4. RELIGIOUS TEACHINGS AND EDUCATIVE ACTIVITIES;
5. INCOMES AND MANNER OF FINANCINGS AND REAL ESTATE;
6. FOUNDERS, MEMBERSHIP AND EMPLOYED;
7. ORGANS OF MANAGING
1.THE GOLAS, ESTABLISHMENT AND THE LEGAL STATUS
Article 2
1)MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH was established as a voluntary community of believers who with their faith and religious teaching achieve their freedom of faith joined by faith and identity expressed by equal participation and fulfilling of prayers, ceremonies, speeches and other expression of the Christian teaching.
Article 3
1) MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH does its activities according to positive legal regulations, international declarations and conventions for freedom of faith and freedom of faith expressing.
Article 4
1)MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH with its establishing, has a character of a legal subject with a legal subjectivity achieved with registering in the Register in Oslo, Norway.
2. ADDRESS, NAME, SHORT NAME AND SYMBOL
Article 5
1) The address of MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH is: PostBox 6678,Rodeløka 0502 Oslo, Norway
Article 6
1)The name of the church is: MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH
Article 7
1)The short name of the church is: MGOPC
Article 8
1)The symbol of the logo, memorandum and seal is: MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX CHURCH and MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH

3. RELIGIOUS SERVICES, PRAYERS AND RELIGIOUS CEREMONIES
Article 9
1)The religious cults of baptism or weddings will be held in temples and other premises of MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH and the funerals in cemeteries if it will be asked.
2)The religious cults can be performed in other premises and public places.
3)The religious services, prayers and other forms of manifestation of the faith that are performed in a temple or in the places from line 1 and 2 from this article, can organize and perform a cleric from MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH.
CLERIC
1)A cleric is a person who is in service, and with his believes, belongs to MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH and performs religious ceremonies, teaches, and various organizational and voluntarily activities in accordance to the regulations of the supreme organ.
PILGRIMAGES
4)MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH can organize pilgrimages.
5)Pilgrimage is an organized travelling of a group of believers and priests in holy places which are of importance for the believers in MGOPC.
4. RELIGIOUS TEACHINGS AND EDUCATIVE ACTIVITIES
Article 10
RELIGIOUS TEACHINGS
1)MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH can perform religious teachings.
2)The religious teachings will be performed in the premises in which religious ceremonies and other ways of public expressing of the faith will be performed. They can be performed in other premises which will not be part of MVPC’s private premises and places, without disturbing the public order and peace.
Article 11
RELIGIOUS TEACHINGS AND EDUCATIVE ACTIVITIES
1)MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH can establish educative institutions from all educative degrees, except the primary education, for educating priests and clergymen, to establish pupil and student’s homes for housing persons who will be educated in the institutions.
2)The religious institutions of MVPC are on the same level with the other educative institutions and their students have the same rights and obligations according to the Law.
3)In organizing religious educative institution, the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH passes an Act for the purposes and inner organization of the schools and their curriculum according to the Law’s regulations.
4) The curriculum of the Religious educative institutions of the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH is implemented with earlier request of opinion to the State organ authorized with the relations between the state and the religious communities and groups.
5) The education in the religious schools established by the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH can be performed by a citizen of the Republic of Macedonia, and exceptionally by a foreigner in accordance to the regulations for residence of a foreign citizen and with approval of the organ authorized for the relations between the state and the religious communities.
Article 12
1) MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH can establish humanitarian, cultural, social, health, charitable and other kinds of institutions, in a process and under conditions confirmed by the Law.

Article 13
PUBLIC INFORMATION
1)MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH can use the services for public information and to publish, import and export printing materials in accordance to the Law, as well as to form own means for public information.
Article 14
MONASTIC FAMILY
1)THE MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH can establish a monastic families (monasteries) with monks and nuns in which live and are members persons who voluntarily have given up of the life in the world and gave oath for not gaining a real estate, but to be dedicated to the prayer and doing theological deeds.
2) The persons from line 1 from this Article, live in a monastery in monk’s cells and other additional premises.
5. INCOMES AND MANNER OF FINANCINGS AND REAL ESTATE
Article 15
1)The incomes of the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH are from own financing, private philanthropy, donations and other forms of financing.
2) THE MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH can have its own movable property and real estate for realising its own goals.
Article 16
1)THE MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH manages with its incomes, in accordance to the law and regulations of the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH.
2)The financing and the spending of the money is under the regulation for non-profitable religious organizations and organizations of public interest.

6. FOUNDERS, MEMBERSHIP AND EMPLOYED
Article 17
FOUNDERS
1)The founders of the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH are persons who participated in the establishing and who, as such, are registered in the Register in the Ministry of religions in Oslo, Norway.
Article 18
MEMBERSHIP
1)The membership in the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH is under voluntarily bases.
2)The members have to be persons who were baptized under the Orthodox customs. For persons under 18 years of age and for handicapped persons about their membership decide their parents or tutors.
3)The paying of the fee and its height will be defined with specific Decision.
4)The membership is led by a specific evidence that is updated once a year.
HONORABLE MEMBERSHIP
5)Honorable members are persons who have significantly contributed for the achievement of the functions and tasks in the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH. The list of the honorable members in the following year is made in the beginning of every year on the PERMANENT HONORABLE MEMBERS BOARD meetings, which is an organ of managing with the community. (Article 17)
6)The list of the honorable members is voted unanimously according to the list of the candidates compiled by members who had the biggest contributions during the previous year. They are given gratitude certificates.
7)With exceptional contribution of help and money, the members gain a qualification of:
1.An honourable member in the following year, and
2) A gratitude certificate for the past year.
Article 19
EMPLYED
1)The work and the efforts given for accomplishing the goals of the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH are, by the rule, on a voluntarily basis.
2)The possibility, for the purpose to accomplish the goals, to employ the needed staff is not excluded.
3) The employed have the right to get a salary and compensations in accordance to the Law and the Collective agreement.
7. ORGANS OF MANAGING
Article 20
1)The organ of managing with the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH is the PERMANENT HONORABLE MEMBERS BOARD.
HONORABLE MEMBERS BOARD
2)The first structure of the PERMANENT HONORABLE MEMBERS BOARD is formed by the founders immediately after the registering of the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CHURCH which gives to it the whole authority.
3)The PERMANENT HONORABLE MEMBERS BOARD elect a President and a Vice-President.
4) The PERMANENT HONORABLE MEMBERS BOARD consists of 5 to 7 members.
5) The PERMANENT HONORABLE MEMBERS BOARD is an organ of managing which passes decisions of any kind for governing and managing with the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCHY AND CURCH.
6)The PERMANENT HONORABLE MEMBERS BOARD decides on meetings with majority of votes, where all the members are present. There is a possibility of having an electronic meeting and electronic vote and signing.
7)The regular meetings are summoned in every 6 months. Exceptional meetings can be summoned for solving more important problems that cannot be delayed.
8)The President summons and leads the meetings. In his absence, the meetings are summoned and lead by the Vice-president.
9)There is a register of the course of the meetings, where the results of the votes are written down.
10)The President of the PERMANENT HONORABLE MEMBERS BOARD has the right of VETO on every Board’s decision.
Article 22
1)This Statute of the MACEDONIAN GENUINE ORTHODOX PATRIARCY AND CHURCH was passed on 07.01.2010.

This entry was posted in Мвпцсвјк. Bookmark the permalink.

Comments are closed.