ПОСЛАНИЕ НА ПАТРИЈАРХОТ ЕРУСАЛИМСКИ ИРИНЕЈ

1437238965_iriney-ierusalimskiy4
Неговото Блаженство Ерусалимскиот Патријарх Иринеј Први, кого екуменистите и заверениците насилно го симнаа од патријаршкиот трон и кого веќе повеќе од 10 години го држат затворен, се обрати со свое Послание до полнотата на Вселенската Црква. Значењето на неговото сведочење и исповедување на Божествената Вистина, во овој сложен и тежок момент за Вселенското Православие – е тешко да се согледа. Неговите зборови се вода животодавна за душите човечки.
Аксиос, на нашиот драг во Христа, вистински Патријарх Иринеј!
Православната паства на Вселенската Црква целосно Ве поддржува и се моли за Вас!
Слава на Бога за се! Амин.
1437238921_iriney-patriarh1
+ + +
ПОСЛАНИЕ
Нашата Смерност се обраќа до Нашата паства и целата Христоимена Полнота на Вселенското Православие, Нашите браќа – Предстојателите на Православните Цркви и Нашите во Христа браќа – Светогробските отци.
Врз основа на фактот што Нашето насилно симнување и оддалечување од тронот на Ерусалимската Патријаршија во 2005 година беше антиканонско и противзаконско, Ние изјавуваме дека остануваме единствени вистински и канонски Патријарх Ерусалимски.
Со оглед на тоа дека нашата Смерност ја обвинуваат за ерес, екуменизам и раскол, сметаме дека е неопходно да укажеме на еден во Црквата општепознат факт: преподобрниот Агатон смирено ги прифатил сите навреди, но кога му рекле дека е еретик, тој им одговорил со зборовите: „Оние навреди ги примив бидејќи се полезни за мојата душа, а оваа не ја примив зошто да се биде еретик значи да се биде одвоен од Бога“. Така постапиле и нашите Свети Отци, така не учи да постапуваме нашата Мајка Црква.
Затоа сметам дека е моја должност да го изјавам следново:
1.Нашата Смерност никогаш не била и не е еретик и екуменист. Екуменизам – тоа е мозаик составен од ереси и расколи. Екуменизмот е – ерес.
Тоа е собиралиште на сите ереси и изопачувања на верата која некогаш се појавиле зошто екуменизмот ги собира и соединува одамна отпаднатите и изопачени во својата вера расколници, па дури и иноверните. При тоа, прашањето на покајанието не се разгледува, туку сите тие се сметаат равноправни пред Бога. Каде може во тоа собиралиште да има вистина? Може ли на исто дрво да растат и добри и отровни плодови? Плодови слатки и плодови горки? Екуменистичката „црква“ не е жива, туку мртва, бидејќи лагата во неа ја убива секоја вистина.
2.Нашата Смерност повторно не ја воведе Ерусалимската Патријаршија во Светскиот совет на цркви кој е екуменистичко собиралиште.
Јас сум во целост согласен и на секој можен начин сум ја поддржувал и ја поддржувам одлуката на блаженопочинатиот Ерусалимски Патријарх Диодор, кој во 1979 година ја изнесе Ерусалимската Црква од Светскиот совет на цркви.
Теоријата на гранката која е прифатена и призната во Светскиот совет на црквите е неоддржлива бидејќи одвоените заедници од Црквата не се живи гранки, туку тие се искршени и исушени. „Ако некој не остане во Мене, ќе биде исфрлен надвор, како прачката, и ќе се осуши; а такви ќе ги соберат, и во оган ќе ги фрлат, и ќе изгорат“ (Јн. 15, 6).
3.По повод Сеправославниот Собор чие оддржување се подготвува за 2016 година
Неговата Светост, Патријархот на Константинопол подготвува, заедно со Помесните Цркви, Сеправославен Собор заради изнесување на, наводно, нерешени прашања во Православната Црква.

Но, како прво, поголемиот дел на прашањата од дневниот ред на подготвениот Сеправослевн Собор веќе се решени во Православната Црква: екуменизмот, односот кон инославните, за постот, за календарот, за православното крштевање, за бракот и т.н. Заради тоа постои голема опасност на овој собор да дојде до предавничка ревизија на православното богословие и антропологија.
А второ, Свесвјатејшиот Патријарх Константинополски и Предстојателите на Православните Цркви во потполност го игнорираат фактот на Вселенскиот Престап направен во 2005 година против Нас. Или тие ја успокоиле својата совест мислејќи дека јас своеволно си заминав во „затвореништво“, борејќи се и молејќи за местото на тронот?
Константинополскиот Патријарх самиот, „стоејќи на свето место“, ја осветил Шизмата на Светиот Сион, во пазувите на Мајката Црква од Која засвети Вистинста и Светлината во светот.
Светиот Дух содејствува само со православни христијани кои стојат само во вистината. Тој не може да соучествува во неправедни дела. Поради тоа игнорирањето од страна на Предстојателите на Православните Цркви за нерешениот проблем во врска со антиканонското соборување од престолот на Нашата Смерност, ја прави невозможна Боговдахновеноста на предстојниот Собор и тој, во овој случај, ќе биде неблагодатен и небогоугоден.
Повеќе од било кога, во оваа судбоносна етапа, од Бога поставените и повикани да ја чуваат Верата Предстојатели на Црквата – епископи, мораат да завземат светоотечка исповедничка позиција на заштита на Православието од оние кои со него тргуваат и го воведуваат во политика на угодување на светот кој лежи во зло.
Спасението е возможно единствено со враќањето на Богочовекот, преку сеусрдно и сестрано покајание и усвојување на православната вера на Светите Апостоли, Светите Отци и Светите Вселенски Собори.
Нашето отечко срце не поднесува привиди во Телото на Црквата која крвари заради вината на престапниците и одстапниците и ги повикува и ги моли сите членови на Сионската Мајка Црква и целото Православие, а исто така и сите претставници на компетентните органи, да дојдат и со страв Божји, вера и љубов да помогнат во воспоставувањето на канонскиот поредок во Нашата Патријаршија, за, по исходот на сатаната со ангелите негови од стадото Христово, да се причестиме со Вистината заедно со основената од Самиот Христос Мајката Црква, во славата на верата, во слава на народот на нашиот Бог.
Испраќајќи изобилно Наш благослов, го очекуваме секој киринејски напор, молејќи се Господ Животодавецот да ги осветли сите со Светлината на невечерната Своја Светлина!
Во Светиот град Ерусалим 2015 година, 20 јуни
Вашиот затворен Патријарх Ерусалимски
Иринеј I
1437239083_iriney-ierusalimskiy2

1437238965_iriney-ierusalimskiy4
ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО ИРИНЕЯ. “Экуменизм – это ересь! Всемирный Совет Церквей – экуменическое сборище!”
18-07-2015
Скачать послание патриарха Иринея
Дорогие отцы, братья и сестры!
Его Блаженство Патриарх Иерусалимский Ириней, насильственно свергнутый слугами антихриста и заговорщиками с патриаршего престола, и, пребывающий уже более 10 лет в заключении, обратился ко всей полноте Вселенской Церкви с Посланием. Это свидетельство и исповедание Божественной Истины трудно переоценить. В такой сложный для всего мира и Вселенского Православия момент – это глоток живительной влаги для душ человеческих.
Аксиос, дорогой наш во Христе, истинный Патриарх Ириней!
Православная паства Вселенской Церкви полностью поддерживает и молится за Вас!
Слава Богу за всё! Аминь.
1437238921_iriney-patriarh1
П О С Л А Н И Е
Наша Мерность обращается к Нашей пастве и ко всей Христоименитой Полноте Вселенского Православия, к Нашим братьям – Предстоятелям Православных Церквей, к Нашим во Христе братьям – Святогробским отцам.
Oсновываясь на том, что насильственное Наше свержение и удаление с престола Иерусалимского Патриархата в 2005 г. произошло антиканонично и противозаконно, Мы заявляем о том, что остаемся единственным в силе и истине Патриархом Иерусалимским.
В связи с тем, что Нашу Мерность обвиняют в еретичестве, экуменизме, расколе, считаем необходимым указать на такой общеизвестный в Церкви факт: преподобный Агафон спокойно принял все оскорбления, но когда ему сказали, что он еретик, то он возразил, сказав: «те оскорбления я принял потому, что это полезно для моей души, а это не принимаю, потому что быть еретиком – значит быть отлученным от Бога». Так поступали наши Святые Отцы, так учит нас поступать и наша Матерь Церковь.
А потому, считаем своим долгом заявить нижеследующее:
1. Наша Мерность никогда не была и не является еретиком и экуменистом. Экуменизм – мозаика, сложенная из ересей и расколов. Экуменизм – это ересь.
Это полное собрание всех ересей и извращений в вере, ибо экуменизм собирает и объединяет в единое лоно всех: от в истине стоящих до еретиков, присоединяет к себе давно отпавших и извратившихся в своей вере раскольников и даже иноверных. При этом вопрос о покаянии не обсуждается, но все они признаются равночестными перед Богом. Где же в этом нечестивом сборище может быть истина? Могут ли на одном древе расти и плоды съедобные, и плоды ядовитые? И плоды сладкие, и плоды горькие? Экуменическая церковь – она не живая, но мертвая, ибо ложь убивает в ней всякую истину.
2. Наша Мерность не вводила повторно Иерусалимский Патриархат во Всемирный Совет Церквей, который является экуменическим сборищем.
Я полностью согласен и всемерно поддерживал и поддерживаю решение приснопамятного Патриарха Иерусалимского Диодора, который в 1979 году вывел Иерусалимскую Церковь из ВСЦ.
Теория ветвей, насаждаемая и признаваемая во Всемирном Совете Церквей, несостоятельна, поскольку отделившиеся от Церкви сообщества суть не живые ветви, но отломившиеся и иссыхающие. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15:6).
3. В отношении готовящегося к проведению в 2016 году Всеправославного Собора.
Его Святейшество Патриарх Константинополя подготавливает вместе с Поместными Церквями Всеправославный Собор, для вынесения на него якобы нерешенных вопросов Православной Церкви.
Но, во-первых, большинство вопросов из повестки дня готовящегося Всеправославного Собора уже были решены в Православной Церкви: экуменизма, отношения к инославным, о посте, о календаре, о православном крещении, о браке и т.д. Поэтому велика опасность того, что на этом соборе может произойти предательский пересмотр православного богословия и антропологии.
А во-вторых, Всесвятейший Патриарх Константинополя и Предстоятели Православных Церквей полностью игнорируют факт совершенного в 2005 году Вселенского Преступления в отношении Нас. Или они успокоили свою совесть, думая, что я по своей воле “замкнулся”, добиваясь и вымаливая место на троне?
Константинопольский Патриарх сам, “стоя на месте святе”, разжег Схизму на Святом Сионе, в лоне Матери Церквей, от Которой воссияла Истина и Свет в Мире.
Святой Дух соработничает только стоящим в истине православным христианам. Он не может соучаствовать в делах неправедных. Поэтому игнорирование Предстоятелями Православных Церквей неразрешенной проблемы в отношении антиканоничного свержения с престола Нашей Мерности делает невозможным Богодухновенность предстоящего Собора, и он в этом случае будет безблагодатным и небогоугодным.
1437239083_iriney-ierusalimskiy2
Как никогда, на данном судьбоносном этапе, Богом поставленные и призванные хранить веру Предстоятели Церквей, епископы, должны занять святоотеческую исповедническую позицию защиты Православия от тех, которые Им торгуют и вводят Его в политику угождения миру сему, лежащему во зле.
Спастись можно только возвращением к Богочеловеку через всеусердное и всестроннее покаяние и усвоение православной веры Святых Апостолов, Святых Отцов, Святых Вселенских Соборов.
Отеческое Наше сердце не выносит более вида Тела Церкви Христовой, кровоточащего по вине преступников и отступников, и призывает, и просит всех членов Сионской Матери Церквей и всего Православия, а также всех представителей компетентных органов, прийти и поспособствовать со страхом Божиим, верою и любовию, восстановлению канонического порядка в Нашей Патриархии, дабы, по исшествии сатаны с аггелами его из стада Христова, мы причастились Истины вместе с учреждённой самим Христом Матерью Церквей, во славу веры, во славу народа Бога нашего.
Обильно ниспосылая Наше благословение, ожидаем всяческого киринейского труда, молясь, дабы Живодавец Господь осиял всех Светом невечернего Своего Света.
Во Святом Граде Иерусалиме 2015 года, июня 20 дня
ВАШ ПРЕБЫВАЮЩИЙ В ЗАТОЧЕНИИ ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ
+++ ИРИНЕЙ I
1437238453_86-diaggelma-20jun2015-gr_stranica_1
1437238492_86-diaggelma-20jun2015-gr_stranica_2
1437238482_86-diaggelma-20jun2015-gr_stranica_3
1437238530_86-diaggelma-20jun2015-gr_stranica_4

This entry was posted in Архиепископ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.