ЕКУМЕНИЗАМ – НАЈГОЛЕМО ЗЛО И ЕРЕС

До сега повеќе пати сме пишувале за екуменизмот и нашиот став за него како појава која во последнава деценија рапидно се интензивира иако уште пред многу децении ова движење е покренато со формирањето на Светскиот совет на цркви во кој влегоа многу православни цркви.
Иако екуменизмот се појави многу одамна, сепак бројот на епископи кои остваруваа средби со бископи од Римокатоличката, таканаречена, црква беше многу помал, се наѕираше нешто што е сосема спротивно на сите догми и канони донесени од Светите Апостоли и Светите Отци во текот на седумте Вселенски собори. Во тоа време се истакнаа неколку високи свештени лица кои пишуваа за оваа појава предупредувајќи го православното свештенство и народот за негативните последици и злото кое го носи екуменизмот, односно создавање на единство со Римокатолиците, останатите христијански деноминации, па и со оние религии кои воопшто не веруваат во Светото Троиство. Меѓу нив беа Преподобен Јустин Ќелиски и јеромонах Серафим Роуз, кого многумина веќе го сметаат за светител. Нивните дела јасно ја покажуваат и изразуваат опасноста од екуменизмот, од неговото погрешно и погубно учење и дека луѓето треба да бидат многу внимателни. Но, средбите на поглаварите на православни цркви и понатаму продолжија со папите на Римокатоличката црква, оправдувајќи ги своите постапки како ширење на христијанска љубов и цитирајќи ги зборовите на нашиот Господ Исус Христос дека прва и најголема заповед е љубовта кон својот ближен, односно кон сите луѓе, па и непријателите. Сигурно е дека треба како христијани да ја почитуваме оваа заповед, но едно е да го љубиш ближниот, а друго е со раширени раце да прифаќаш лажни учења, ереси и тие да ги презентираш како правилни и дека воопшто не се спротивни на одамна воспоставените догми и канони на Црквата Христова.
За сето ова сме објавиле повеќе текстови кои можете да ги прочитате на нашата веб страна во категорија: екуменизам, а сега во продолжение поставуваме неколку фотографии каде што многу јасно се гледа колку е погубно одобрувањето и премолчувањето на екуменизмот-појава која предизвика многумина канонски владици да се одвојат бидејќи согледале дека не можат да ги вразумат останатите архиереи, туку едноставно им останало само да се тргнат од тој пат кој, како што поминува времето, станува се поширок, наместо обратно.
26167896_789821297894296_5546980476471723769_n
-На оваа фотографија можете да видите како папата Францис ја бакнува раката на еден евреин, односно раката на Рокфелер, а зарем би се прашале зошто? Туку, да се потсетиме што направиле Евреите пред околу 2000 години. Тие не Го препознаа нашиот Месија, Спасител и Господ Исус Христос, го предадоа на Римјаните и побараа од нив да Го убијат со распнување. Евреите после толку векови се уште го чекаат својот месија и се уште не сакаат да го слушнат името Господово, иако ираелската држава заработува милијарди долари од луѓето-аџии кои одат во Ерусалим да се поклонат на гробот Господов. Иако евреите се однесуваат нечовечки кон секој дојденец христијанин, а да не зборуваме кон православните Палестинци кои секојдневно се под разни тортури кои се косат со секоја повелба за човекови права, сепак одредени поглавари на православни цркви се среќаваат со еврејски свештеници.
3-pope-francis-soccer-ball-on-altar
-На следнава фотографија гледаме како папата Францис става фудбалска топка на олтарот. Колку може еден човек да си поигрува со нешто што треба да ја покажува трпезата каде на секоја литургија се принесува леб и вино како символ на жртвата која ја даде Господ Исус Христос, жртва со која ние се причестуваме за прочистување на нашите души и простување на нашите гревови. Што би помислиле вие кога би виделе како еден православен Архиереј става фудбалска топка на жртвеникот во олтарот? И дали после ова сметате дека римокатолиците се црква и христијани, или само забегана религија која глуми љубов, односно шири опасна ерес.
- Откако ги видовте овие слики кои кажуваат многу за поглаварот во Ватикан, следуваат фотографии на кои можете да видите дека поглаварите на Вселенската Патријаршија, Романската, Грчката, Србската, Руската православна црква се среќаваат, па дури и бакнуваат, со ватиканскиот папа, кој себе си, според римокатоличката нова догма е безгрешен и глава на црквата, наместо Господ Христос.
584D025A-A921-4957-B94C-F71038481EE7_cx0_cy1_cw0_w1023_r1_s
213503.p
aaaa_1
download (1)
download
images
img_12401-1200x480
joint-declaration
Patriarch - 1
Patriarhul-Daniel-l-a-primit-pe-Cardinalul-Leonardo-Sandri-la-Patriarhia-Romana-1
POPE_AND_BARTHOLOMEW_AT_THE_STONE
Pope_Francis_meets_with_Patriarch_Kirill_3_in_Havana_Cuba_on_Feb_12_2016_Credit_LOsservatore_Romano_CNA_2_12_16
-На последната фотографија можеме да го видиме папата Францис со митра на главата која потсетува на капите кои ги ставале египетските фараони.
tumblr_n014iqIoWW1rz0ru7o1_r1_500
-Бидете внимателни и видете ја вистината, не бидете слепи при очи и глуви при уши. Не го бирајте широкиот пат, кој е лесен, туку тесниот кој ни го даде Христос. Тој е потежок, но е спасоносен и праведен и ни носи вечност. Бидете мудри и ставете го Бога пред се во своите животи, не дозволувајте да ве води човечката филозофија, туку Господовата мудрост.
Патријарх на Македонска Вистинска Православна Црква
Јован – Хаџи – Витлеем

ECUMENISM – THE GREATEST EVIL AND HERESY
So far, we have been writing about ecumenism and our attitude towards it as a phenomenon that has intensified rapidly over the past decade, although many decades ago this movement was initiated by the establishment of the World Council of Churches in which many Orthodox churches entered.
Although ecumenism appeared long ago, however, the number of bishops who met bishops from the Roman Catholic, so called, church was much smaller, emerged something contrary to all the dogmas and canons adopted by the Holy Apostles and the Holy Fathers during the seven Ecumenical councils. At that time, several senior clerics who wrote about this phenomenon accentuated by warning the Orthodox clergy and the people about the negative consequences and the evil carried by ecumenism, that is, creating unity with the Roman Catholics, the other Christian denominations, and with those religions that do not believe at all in the Holy Trinity. Among them were Venerable Justin Popovic and hieromonk Seraphim Rose, whom many already regarded as a saint. Their works clearly show and express the dangers of ecumenism, from its wrong and devious learning, and that people need to be very careful. But the meetings of the heads of Orthodox churches continued with the Popes of the Roman Catholic Church, justifying their actions as the spread of Christian love and quoting the words of our Lord Jesus Christ that the first and greatest commandment is to love your neighbor, that is, all people, and even the enemies. It is certain that as Christians we should obey this command, but one thing is to love your neighbor, and another is to accept false teachings and heresies with wide open arms and present them as correct and that they are not at all against the long-established dogmas and canons of the Church of Christ.
For all of this we have published several texts that you can read on our website in the category: ecumenism, and now in the following we set some photographs where it is very clearly seen how fatal is the approval and the silence of ecumenism-a phenomenon that caused many canonical bishops to separate themselves because they realized that they could not convince the other hierarchs, but simply left them only to leave the path that, as time passes, becomes wider, instead of the other way around.
- In this picture you can see how Pope Francis kisses the hand of a Jew, that is, Rockefeller’s hand, and would you wonder why? Just to recall what the Jews did about 2,000 years ago. They did not recognize our Messiah, Savior and Lord Jesus Christ, but they handed Him over to the Romans and asked them to kill Him with crucifixion. The Jews have been waiting for their Messiah for centuries, and they still do not want to hear the name of the Lord, although the state of Israel earns billions of dollars from pilgrims going to Jerusalem to worship the tomb of the Lord. Although the Jews behave inhumanly to every newcomer Christian, not to mention Orthodox Palestinians who are daily under various tortures that are contrary to any charter of human rights, certain heads of Orthodox churches meet Jewish priests.
- In the following picture, we see Pope Francis putting a soccer ball on the altar. How much can one person play with something that shows the table where bread and wine are presented at every liturgy as a symbol of the sacrifice given by the Lord Jesus Christ, a sacrifice with which we partake to purify our souls and forgive our sins. What would you think if you would see an Orthodox Hierarch put a soccer ball on the altar? And do you then think that Roman Catholics are a church and a Christian, or just a heretic religion that plays love, or spreads a dangerous heresy?
- After seeing these pictures that say a lot about the head of the Vatican, there are photographs where you can see that the heads of the Ecumenical Patriarchate, the Romanian, Greek, Serbian, Russian Orthodox Churches meet and even kiss with the Vatican pope who himself, according to the Roman Catholic new dogma, regards as sinless and the head of the church, instead of Lord Christ.
-On the last photo you can see the pope Francis wearing a miter on his head that reminds on the hats that the Egyptian’s pharaohs wore.
- Be careful and see the truth, do not be blind to the eyes and deaf to the ears. Do not choose the wide path, which is easy, but the narrow one that Christ has given us. It is harder, but saves, it is righteous and brings eternity. Be wise and put God first before everything in your lives, do not let the human philosophy lead you, but the wisdom of God.
Patriarch of the Macedonian Genuine Orthodox Church
Jovan – Hadji – Bethlehem

This entry was posted in Екуменизам. Bookmark the permalink.

Comments are closed.