МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НЕ ГО ПРИЗНАВА ОВОЈ НАЧИН НА ИСПОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВОСЛАВНАТА ВЕРА

Грчки-попој
Говорот во неделата во Атина и присуството на монаси од манастирот Есфигмену на демонстрациите во предниот дел на грчката влада предизвика големо прашање за идентитетот на црквата и монасите. Исто така, доведе до прашањето што истите овие монаси, зилоти, старокалендарци, постигнале со оваа постапка, кога минатата година дваесет од нив, предводени од игуменот Методиј,кој доби дваесет години затвор за судска пресуда, заради спротивставување на Цариградскиот патријарх и организирање протести во Есфигмену на Света Гора.
Ова исто така го покренува прашањето што точно Црквата проповеда и што претставува со една таква постапка пред верниците бидејќи повеќето од нив знаат дека Господ Бог не предвидел и не ги поставил границите меѓу својот народ. Исто така, го покренува прашањето на Символот на верата која убаво прикажува и покажува дека сите треба да веруваме во еден Бог, во Една, Света, Соборна и Апостолска црква, но во оваа постапка на монасите и монахињите не се гледа дека тие самите веруваат во ништо освен што поттикнуваат иредентизам, национализам кои се строго опасни во таквите изјави, бараат туѓи територии, бараат промена на името на некој кој со децении е признат со тоа име и меѓу народите и меѓу верниците и од страна на меѓународни институции.
Оваа постапка Македонска Вистинска Православна Црква го осудува и не ги признава во своите редови ваквите браќа и сестри кои покажаа неразбирлив и лош пример за една старокалендарска црква.
screenshot_28-350x230
Sunday’s speech in Athens and the presence of monks from the Monastery of Esfigmenou in the demonstration in front of the Greek government caused a great question about the identity of the Church and the monks. It also led to the question of what these monks, zealots, old calendars achieved in this procedure, when last year twenty of them, led by abbot Methodius, who received a court verdict of twenty years in prison, for opposing the Patriarch of Constantinople and organizing protests in Esfigmenou on the Mount Athos.
This also raises the question of exactly what the Church preaches and what is represented by such a practice before the faithful because most of them know that the Lord God did not foresee and set the boundaries between His people. It also raises the question of the Symbol of Faith which beautifully shows that all should believe in one God, in the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, but in this procedure of the monks and nuns it is not seen that they themselves believe in nothing but fostering irredentism, nationalism that is strictly dangerous in such statements, seeking foreign territories, seeking the change of the name of someone who has been recognized for decades with that name both among peoples and between believers and international institutions.
This procedure Macedonian Genuine Orthodox Church condemns and does not recognize in its ranks such brothers and sisters who have shown an incomprehensible and bad example of an old calendar church.

Η ομιλία της Κυριακής στην Αθήνα και η παρουσία μοναχών από τη Μονή Εσφιγμένου στη διαδήλωση μπροστά στην ελληνική κυβέρνηση προκάλεσε μια μεγάλη ερώτηση για την ταυτότητα της Εκκλησίας και των μοναχών. Επίσης, οδήγησε στο ερώτημα τι αυτοί οι μοναχοί, οι ζήλοτοι, παλιά ημερολόγια πέτυχαν σε αυτή τη διαδικασία, όταν πέρυσι είκοσι από αυτούς, με επικεφαλής τον ηγούμενο Μεθόδιο, ο οποίος έλαβε δικαστική απόφαση εικοσαετούς φυλάκισης, αντιτιθέμενος στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης διοργανώνοντας διαμαρτυρίες στο Εσφιγμέντου στο Άγιον Όρος.
Αυτό θέτει επίσης το ζήτημα του τι ακριβώς κηρύττει η Εκκλησία και τι αντιπροσωπεύεται από μια τέτοια πρακτική ενώπιον των πιστών επειδή οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι ο Κύριος Θεός δεν προέβλεψε και έθεσε τα όρια μεταξύ του λαού Του. Θέτει επίσης το ζήτημα του Σύμβολο της Πίστης, που δείχνει όμορφα ότι όλοι πρέπει να πιστέψουν σε έναν Θεό, στην Εκκλησία, την Αγία, την Καθολική και την Αποστολική Εκκλησία, αλλά σε αυτή τη διαδικασία των μοναχών και των μοναχών δεν φαίνεται να πιστεύουν οι ίδιοι τίποτα άλλο παρά να προάγει τον αλυτρωτισμό, έναν αυστηρά επικίνδυνο εθνικισμό σε τέτοιες δηλώσεις, αναζητώντας ξένα εδάφη, επιδιώκοντας την αλλαγή του ονόματος ενός ατόμου που έχει αναγνωριστεί για δεκαετίες με αυτό το όνομα τόσο μεταξύ των λαών όσο και μεταξύ των πιστών και των διεθνών θεσμών.
Αυτή η διαδικασία Μακεδονική Γνήσιος Ορθόδοξη Εκκλησία καταδικάζει και δεν αναγνωρίζει στις τάξεις της αδελφούς και αδελφές που έχουν δείξει ένα ακατανόητο και κακό παράδειγμα παλαιού ημερολογίου.

Говор у недељи и присуство свих монаха из манастира Есфигмену на демонстрацију испред Грчке владе је створио велико питање идентитета Цркве и монаха.Исто тако је довело до питање шта су ти исти монаси зилоти, уствари старокалендарци, постигли овим поступком кад су у прошлој години двадесет њих на челу са аботом Методи који је добио двадесет година судску пресуду затвора за противупостављања противу васељенског патријарха и организирање протеста у манастиру Есфигмену на Светој Гори .
Овим се и поставља ово питање шта уствари црква проповеда и представља оваквим поступком испред верника који већином од њих знају да Господ Бог није предвидео и поставио никакве границе између свог народа ,исто тако поставља се питање Симбол Вере у кој се лепо приказује и каже да сви треба да верују у ЈЕДНОГ БОГА у ЈЕДНУ СВЕТУ САБОРНУ И АПОСТОЛСКУ ЦРКВУ, то се овим поступком монаха и монахиња не види него супротно да ни они сами у ништа не верују него посдстићу иредентизам,национализам који је строго опасан у оваквим изјавама тражећи туђе територије измену имена некога који већ деценијама је по том имену признат и међу народима и међу верницима и државним међународним установма .
Овај поступак Македонска Истинска Православна Црква га осуђује и не признаје у својим редовима, овакву браћу и сестре који су показали овакве не схватљиве и лоше примере старокалендарске цркве.

ГРЧКИ МОНАХ ОД АТИНА ГИ БАРА ГЕВГЕЛИЈА И БИТОЛА НАЗАД ВО ГРЦИЈА
Грчки монах бара Грција да си ги врати неослободените татковини, а меѓу нив и Битола и Гевгелија.
Не само говор на омраза и национализам, туку и класични иредентистички пораки со територијални претензии кон Македонија и Турција, испратиле дел од претставниците на Грчка православна црква на вчерашниот протест во Атина.
Најексплицитен бил игуменот на Есфигменскиот манастир, Методиј, претставник на старокалендарците, кој повикал на ослободување на „неослободените грчки територии“.
„Ја бараме Света Софија, Понт, Гевгелија, Битола, Мала Азија. Дајте ни ги назад неослободените татковини“, изјавил игуменот Методиј од манастирот Есфигмену на Света Гора.
A GREEK MONK FROM ATHENS SOUGHT GEVGELIA AND BITOLA BACK IN GREECE
A Greek monk wants Greece to return its unliberated homelands, and among them Bitola and Gevgelia.
Not only hate speech and nationalism but also classical irredentist messages with territorial pretensions towards Macedonia and Turkey have been sent by the representatives of the Greek Orthodox Church at a protest yesterday in Athens.
The most outstanding was the abbot of the Esphigmenou Monastery, Methodius, a representative of the old calendar, who called for the liberation of the “unliberated Greek territories”.
“We demand for St. Sophia, Pont, Gevgelia, Bitola, Asia Minor. Give us back the unliberated homelands, “said abbot Methodius of the Monastery of Esfigmenou on Athos.
Ο ΕΛΛΗΝΟΣ MONK ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΦΟΡΑ ΓΕΩΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΠΙΤΟΛΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ένας Έλληνας μοναχός θέλει την Ελλάδα να επιστρέψει τις μη ελευθερωμένες πατρίδες του, μεταξύ των οποίων και η Μπίτολα και η Γευβελία.
Όχι μόνο ο λόγος μίσους και ο εθνικισμός αλλά και κλασσικά αλυτρωτικά μηνύματα με εδαφικές προσδοκίες προς τη Μακεδονία και την Τουρκία έχουν σταλεί από τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε χθεσινή διαμαρτυρία στην Αθήνα.
Το σημαντικότερο ήταν ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου, Μεθοδίου, εκπρόσωπος του παλαιού ημερολογίου, ο οποίος ζήτησε την απελευθέρωση των «μη ελευθερωμένων ελληνικών εδαφών».
“Ζητούμε την Αγία Σοφία, το Πόντι, τη Γευγελία, τη Μπίτολα, τη Μικρά Ασία και μας δώστε πίσω τις μη λατρεμένες πατρίδες”, είπε ο ηγούμενος Μεθόδιος του Εσφιγμένου.

ГРЧКИ МОНАХ ИЗ АТИНЕ ТРАЖИ ђЕВђЕЛИЈУ И БИТОЉ НАЗАД У ГРЧКОЈ
Грчки монах тражи од Грчке да врати неослобођене домовине, међу њима Битољ и Ђевђелија.
Не само говор мржње и национализам, него и класичне иредентистичке поруке територијалне претензије према Македонији и Турској послале су неке представнике Грчке Православне Цркве на протестима у Атини.
Најексплицитан је био игуман Есфигменског манастира Методија, представник старог календара, који тражи ослобађање “неослобађених грчких територија.”
“Ми тражимо Свету Софију, Понт, Ђевђелију, Битољ, Малу Азију. Вратите нам неослобађене домовине”, рекао је игуман Методије, Есфигменског Манастира на Светој Гори.

This entry was posted in Соопштенија. Bookmark the permalink.

Comments are closed.