РЕАКЦИЈА ПО ПРОТЕСТИТЕ ВО АТИНА

27654823_543714109322482_3408903718903474148_n
По повод протестите во Атина кои се случија во неделата против употребата на името Македонија од наша страна, и дека Македонија е грчка, игуменот, отец Петар Драгојловиќ, од Српската Православна Црква, го објави следниот текст на својот фејсбук профил:
„Македонија је Грчка! … Тако гласи слоган грчких протеста у Атини?! Е па није баш тако браћо Грци. Уз сво поштовање, мој лични став је да неће бити да је Македонија само Грчка и да је македонско име искључива својина Грка. Егејска Македониа је Грчка, јер у њој данас углавном живе Грци и припада грчкој држави. Вардарска Македонија је већински македонска и та се држава зове Република Македонија. Нико нема право да узима име и језик једном народу и једној држави. У Републици Македонији 80 процената становника данас су Македонци, и они данас већински нису ни Грци, ни Бугари ни Срби. У њој данас већински живи македонски народ. Као што данас у Пиринској Македонији већински живе Бугари. Дакле, Македонија је територија три државе и много народа који живе у те три државе, али углавном Грка, Македонаца и Бугара. Мени као Србину и православном игуману који живи у Србији, Македонци су драг и посебан народ, који имају своју државу, своје име, своју нацију, свој језик, своју историју. Такође, волим и ценим и Грке и Бугаре, али не подржавам ничији елитизам, било код појединаца у сваком народу, било неких већих група сваког народа. Ни српски, ни бугарски, ни грчки ни македонски. А парола – Македонија је Грчка – је, свиђало се то некоме или не, елитистичка. Грци немају право да својатају целу Македонију, нити јединствени екслузивитет за њено име. А онај ко и мало зна историју, зна да су обични антички Македонци, између себе, говорили различитим матерњим језиком од Грка, тј. били су другачији народ од Грка. Тако да Грци не могу да својатају ни све античке Македонце а не могу ни данашње Македонце и данашњу Републику Македонију. То што су образованији Македонци, и они Македонци који су били чланови владајуће династије, често писали грчким језиком, не значи и да су били Грци. И они су између себе причали на свом матерњем античком македонском језику и Грци их нису разумели.

„Македонија е Грчка!“….Така гласи слоганот на грчките протести во Атина?! Епа не е баш така браќа Грци. Со должна почит, мојот личен став е дека Македонија не е само грчка и дека македонското име не е во исклучителна сопственост на Грците. Егејска Македонија е Грчка, затоа што во неа денеска воглавно живеат Грци и припаѓа на грчката држава. Вардарска Македонија денеска е воглавно македонска и таа држава се нарекува Република Македонија. Никој нема право да го одзема името и јазикот на еден народ и на една држава. Во Република Македонија 80 отсто од населението се Македонци, и тие денеска не се ни Грци, ни Бугари ни Срби. Во оваа земја во мнозинство живее македонски народ. Како што во Пиринска Македонија мнозинството се Бугари. Од таму, Македонија е територија на која се наоѓаат три држави и многу народи кои живеат во тие три држави, но воглавно Грци, Македонци и Бугари. Мене како Србин и православен игумен кој живее во Србија, Македонците ми се драг и посебен народ, кои имаат своја држава, свое име, своја нација, свој јазик и своја историја. Исто така ги сакам и ги ценам Грците и Бугарите, но не поддржувам ничиј елитизам, било од поединци во секој народ, било од поголеми групи на некој народ. Ни српски, ни бугарски, ни грчки, ни македонски. А паролата „Македонија е Грчка“, му се допаѓало тоа некому или не, е елитистичка. Грците немаат право да си ја присвојуваат цела Македонија, немаат ниту единствен ексклузивитет на тоа име. А оној кој и малку знае историја, знае дека обичните антички Македонци, зборувале на различен јазик од тој на Грците, односно биле различен народ од Грците. Така да Грците не можат да ги присвојуваат сите античи Македонци, а не можат ни денешните Македонци, денешната Република Македонија. Тоа што пообразованите Македонци и оние Македонци кои биле членови на владеачките династии, често пишувале на грчки јазик, не значи и дека биле Грци. И тие меѓу себе разговарале на својот мајчин антички македонски јазик и Грците не ги разбирале.“
Неговите зборови предизвикаа жестоки реакции на неодобрување од страна на грчки националисти.
On the occasion of the protests in Athens that took place on Sunday against the use of the name Macedonia by us, and that Macedonia is Greek, the abbot, Father Petar Dragojlovic, from the Serbian Orthodox Church, published the following text on his Facebook profile:
“Macedonia is Greek!” …. So is the slogan of the Greek protests in Athens ?! It is not exactly true Greek brothers. With due respect, my personal opinion is that Macedonia is not only Greek and that the Macedonian name is not in the exclusive ownership of the Greeks. Aegean Macedonia is Greek because it is home to Greeks today and belongs to the Greek state. Vardar Macedonia today is mostly Macedonian and that country is called the Republic of Macedonia. No one has the right to take away the name and language of a nation and of a state. In the Republic of Macedonia, 80% of the population are Macedonians, and they are neither Greeks nor Bulgarians nor Serbs. In this country live a majority of Macedonian people. As in Pirin Macedonia, the majority are Bulgarians. From there, Macedonia is a territory with three countries and many nations living in these three countries, but mainly Greeks, Macedonians and Bulgarians. To me, as a Serb and an Orthodox abbot who lives in Serbia, Macedonians are dear and special people who have their own country, their own name, their own nation, their own language and their own history. I also love and appreciate the Greeks and the Bulgarians, but I do not support anyone’s elitism, either from individuals in every nation, or from a larger group of people. Neither Serbian nor Bulgarian, nor Greek, nor Macedonian. And the slogan “Macedonia is Greek”, somebody liked it or not, is elitist. Greeks do not have the right to assimilate all of Macedonia, they do not have the sole exclusivity of that name. And one who knows little history knows that ordinary Ancient Macedonians spoke in a different language than that of the Greeks, that is, they were different people from the Greeks. Thus, the Greeks can not appropriate all antique Macedonians, and also today’s Macedonians, today’s Republic of Macedonia. The fact that the more educated Macedonians and those Macedonians who were members of the ruling dynasties often wrote in Greek, did not mean that they were Greeks. And they talked among themselves to their native ancient Macedonian language and the Greeks did not understand them.”
His words provoked fierce reactions of disapproval by the Greek nationalists.
Με την ευκαιρία των διαμαρτυριών στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή ενάντια στη χρήση του ονόματος Μακεδονία από εμάς και ότι η πΓΔΜ είναι Έλληνας, ο ηγούμενος, ο Πέτρος Δραγογιλόβιτς, από την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, δημοσίευσε το ακόλουθο κείμενο στο προφίλ του στο Facebook:
“Η Μακεδονια είναι ελληνική!” …. Είναι το σύνθημα των ελληνικών διαμαρτυριών στην Αθήνα; Δεν είναι ακριβώς τα αληθινά ελληνικά αδέλφια. Με σωστό σεβασμό, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Μακεδονία δεν είναι μόνο ελληνική και ότι το όνομα της πΓΔΜ δεν ανήκει αποκλειστικά στην ελληνική κυριαρχία. Η Αιγαιοπελαγίτικη Μακεδονία είναι ελληνική επειδή είναι σήμερα έθνους Έλληνες και ανήκει στο ελληνικό κράτος. Βαρδάρη Η πΓΔΜ σήμερα είναι κυρίως μακεδονική και αυτή η χώρα ονομάζεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το όνομα και τη γλώσσα ενός έθνους και ενός κράτους. Στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, το 80% του πληθυσμού είναι Μακεδόνες και δεν είναι ούτε Έλληνες ούτε Βούλγαροι ούτε Σέρβοι. Στη χώρα αυτή ζει μια πλειοψηφία του Μακεδονικού λαού. Όπως και στην Πρώην Μακεδονία, η πλειοψηφία είναι Βούλγαροι. Από εκεί, η Μακεδονία είναι ένα έδαφος με τρεις χώρες και πολλά έθνη που ζουν στις τρεις αυτές χώρες, αλλά κυρίως Έλληνες, Μακεδόνες και Βούλγαροι. Για μένα, ως Σέρβος και Ορθόδοξος ηγούμενος που ζει στη Σερβία, οι Μακεδόνες είναι αγαπητοί και ειδικοί άνθρωποι που έχουν τη δική τους χώρα, το δικό τους όνομα, το δικό τους έθνος, τη δική τους γλώσσα και την ιστορία τους. Επίσης, αγαπώ και εκτιμώ τους Έλληνες και τους Βούλγαρους, αλλά δεν υποστηρίζω τον ελιτισμό κανενός, είτε από άτομα σε κάθε έθνος είτε από μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων. Ούτε Σέρβος ούτε Βούλγαρος, ούτε Έλληνας, ούτε Μακεδόνας. Και το σύνθημα “Μακεδονία είναι Έλληνας”, κάποιος το άρεσε ή όχι, είναι ελιτιστικό. Οι Έλληνες δεν έχουν το δικαίωμα να αφομοιώνουν όλη τη Μακεδονία, δεν έχουν τη μοναδική αποκλειστικότητα αυτού του ονόματος. Και κάποιος που γνωρίζει μικρή ιστορία γνωρίζει ότι οι απλοί Αρχαίοι Μακεδόνες μιλούσαν σε μια διαφορετική γλώσσα από εκείνη των Ελλήνων, δηλαδή ήταν διαφορετικοί άνθρωποι από τους Έλληνες. Έτσι, οι Έλληνες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους αρχαίους Μακεδόνες, αλλά και τους σημερινούς Μακεδόνες, τη σημερινή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το γεγονός ότι οι πιο μορφωμένοι Μακεδόνες και οι Μακεδόνες που ήταν μέλη των κυρίαρχων δυναστειών έγραψαν συχνά στα ελληνικά, δεν σήμαινε ότι ήταν Έλληνες. Και μίλησαν μεταξύ τους για την πατρίδα τους την αρχαία μακεδονική γλώσσα και οι Έλληνες δεν τις κατάλαβαν“.
Τα λόγια του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις αποδοκιμασίας από τους Έλληνες εθνικιστές.

This entry was posted in Соопштенија. Bookmark the permalink.

Comments are closed.