IS THE ECUMENICAL PATRIARCH BARTHOLOMEW ORTHODOX?

images (1)
The Constantinople First Archpriest approved the publication of the book “Christianity: the basis of teachings”, which propagated heretical views.
The joint commission of the most important Christian communities in Turkey published the book “Christianity: the basis of teachings”, according to the Analytical Center St. Basil the Great. The English version of this book was already presented in February 2018.
The book, as stated, “expresses common beliefs of churches in Turkey” and received approval by the Orthodox Ecumenical Patriarch Bartholomew, as well as Roman Catholic, Armenian, Syrian-Jacobite and Protestant communities. In twelve short heads and on twenty-five pages, is presented the Christian teaching of the nature of God, the salvation, the significance of the Bible, and the role of the Churches.
As it is written on the back of the book: “For the churches that have persecuted one another over the centuries, renouncing the inheritance of profound divisions and insults to sign their names under such a work – means an important step towards the Christian unity”.
The appearance of the book is related to the need to prepare material for the Christianity that will be introduced in the Turkish school textbooks.
The Armenian bishop, Saak Masalan, said at the presentation of the book: “You cannot find similar pages in the church history … With this book, we have declared to the whole world that we undoubtedly experience every church and believer, who agree with the basic principles and doctrines of the faith of this book, as co-heirs of salvation in Jesus Christ, counting them for our brothers and sisters.”
This event is commented by the scientific manager of the Analytical Center St. Basil the Great, Evgeniy Ivanov:
DOES THE PATRIARCH BARTHOLOMEW HAS THE SAME FAITH AS WE HAVE?
“This event shows how far the process of abandonment of faith in the Constantinople Patriarchate has gone. In the nineteenth century, these things could not be imagined. The Orthodox Christians in Turkey, together with those communities, which in the Orthodoxy traditionally are regarded as erethic, in fact poured out with the sole confession of the faith. It is understood that such a book cannot exist without unacceptable silence and distortions when we talk about the Orthodoxy.
Probably the Orthodox who live in a multimillion-strong Muslim Turkey, for some issues they need co-operation with the natives. But when it comes to religious teaching – no compromises can be allowed, no opportunism. Moreover, due to the fact that in the history, the representatives of these non-believers did many things to damage the Orthodox Church in the Ottoman Empire. As in the life of Venerable Arsenius of Cappadocia, Venerable Paisios of the Holy Mount Athos wrote: in the 19th century, the Protestants brought the Orthodox in Turkey more damage than the Muslims.
Because of all that, the justified question arises: if the Ecumenical Patriarch has common beliefs with the non-believers, does he have the same faith as we have?”

НА МАКЕДОНСКИ
ДАЛИ ПАТРИЈАРХОТ ВАРТОЛОМЕЈ Е ПРАВОСЛАВЕН?

Цариградскиот првоархиереј го одобрил објавувањето на книгата „Христијанство: основа на учењата“, која пропагира еретички гледишта.
Заедничката комисија на најважните хритијански заедници во Турција ја издала книгата „Христијанството: основа на учењата“, соопштува Аналитичкиот центар Свети Василиј Велики. Англиската верзија на оваа книга веќе била претставена во февруари 2018 година. Книгата, како што е изјавено, „изразува заеднички верувања на црквите во Турција“ и дека добила одобрување од страна на православниот Вселенски Патријарх Вартоломеј, како и римокатоличката, ерменската, сириско-јаковитската и протестанската заедница. Во дванаесет куси глави, на дваесет и пет страни, се изложува христијанското учење за природата на Бога, спасението, значењето на Библијата и улогата на Црквите.
Како што е напишано на задната страна на книгата: „За Црквите, кои во текот на вековите се прогонувале една со друга, откажувајќи се од наследството на длабоките поделби и навреди за да се потпишат со своите имиња под вакво дело – значи важен чекор кон христијанското единство“.
Појавата на книгата е поврзана со потребата да се подготви материјал за христијанството кое ќе се воведе во турските училишни учебници.
Ерменскиот епископ, Саак Масалан, на претставувањето на книгата изјави: „Во црковната историја не можете да најдете слични страници…Со оваа книга со силен глас објавивме на целиот свет дека ние несомнено ги доживуваме секоја црква и верник, кои се согласуваат со основните принципи и доктрини на верата од оваа книга, како сонаследници на спасението во Исуса Христа, сметајќи ги за наши браќа и сестри“.
Овој настан го коментира научниот раководител на Аналитичкиот центар Свети Василиј Велики, Евгениј Иванов:
ДАЛИ ПАТРИЈАРХОТ ВАРТОЛОМЕЈ Е НАШ ИСТОВЕРЕЦ?
„Овој настан покажува колку далеку отишол процесот на отпадништвото од верата во Цариградската патријаршија. Уште во деветнаесетиот век ваквите нешта не можеле да се замислат. Православните во Турција, заедно со оние заедници, кои во Православието традиционално се сметаат за еретички, фактички истапиле со единствено исповедување на верата. Се подразбира дека таква книга не може да помине без недозволени премолчувања и искривувања кога станува збор за Православието.
Веројатно на православните кои живеат во повеќемилионска муслиманска Турција, за некои прашања им е потребна соработка со иноверните. Но, кога станува збор за верското учење – тука не може да се дозволат никакви компромиси, никаков опортунизам. Уште повеќе и поради фактот дека во историјата, претставниците на овие иноверци направиле многу нешта на штета на Православната Црква во Османлиското царство. Како што во житието на Преподобниот Арсениј Кападикиски напишал Преподобниот Пајсиј Светогорец: во 19 век протестантите им нанеле на православните во Турција поголема штета од муслиманите.
Заради сето тоа се поставува оправданото прашање: ако Вселенскиот Патријарх има заеднички верувања со иноверните, дали тој е наш истоверец?“
images (2)
НА СРПСКИ
ДА ЛИ ЈЕ ВАСЕЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ ПРАВОСЛАВАН

Цариградски првојерарх је одобрио објављивање књиге „Хришћанство: основе учења”, која пропагира јеретичка гледишта.
Заједничка комисија најважнијих хришћанских заједница у Турској издала је књигу „Хришћанство: основе учења”, саопштава Аналитички центар Св. Василија Великог. Енглеска верзија ове књиге је већ била представљена у фебруару 2018. године. Књига, како је изјављено, „изражава заједничка веровања цркава у Турској” и добила је одобрење православног Васељенског патријарха Вартоломеја, као и римокатоличке, јерменске, сиријско-јаковитске и протестантске заједнице. У дванаест кратких глава, на деведесет пет страна, излаже се хришћанско учење о природи Бога, спасењу, значају Библије и улози Цркве.
Као што је и написано на полеђини књиге: „За Цркве, које су током векова једна другу прогониле, одрећи се од наслеђа дубоких подела и увреда, потписати се својим именом испод оваквог дела – то је значајан корак ка хришћанском јединству.”
Појава књиге је везана са потребом да се припреми материјал о хришћанству који ће се унети у турске школске уџбенике.
Јерменски епископ, Саак Масалан (Саак Масалян), изјавио је на представљању књиге: „У црквеној историји не можете да пронађете сличне странице… Овом књигом смо снажним гласом објавили целом свету, да ми несумњиво доживљавамо сваку Цркву и верника, који се слажу са основним принципима и доктринама вере из ове књиге, санаследницима спасења у Исусу Христу, сматрајући их нашим браћом и сестрама.”
Догађај коментарише научни руководилац Аналитичког центра Св. Василија Великог Јевгениј Иванов:
ДА ЛИ ЈЕ ПАТРИЈАРХ ВАРТОЛОМЕЈ НАШ ИСТОВЕРАЦ?
Овај догађај показује колико је далеко отишао процес отпадништва од вере у Цариградској патријаршији. Још су у 19. веку овакве ствари биле незамисливе. Православни у Турској су заједно са оним заједницама, које се у Православљу традиционално сматрају јеретичким, фактички иступили са јединственим исповедањем вере. Подразумева се да таква књига не може проћи без недопустивих прећуткивања и искривљења када је реч о Православљу.
Вероватно је православнима који живе у вишемилионској муслиманској Турској у неким питањима потребна сарадња са иновернима. Међутим, када је реч о верском учењу – ту нису допустиви никакви компромиси, никаква опортуност. Тим пре што су и историји представници ових иновераца учинили доста тога на штету Православне Цркве у Османском царству. Као што је у житију преподобног Арсенија Кападокијског написао преподобни Пајсије Светогорац, у 19. веку су протестанти нанели православним у Турској више штете од муслимана.
Због свега тога поставља се оправдано питање: ако Васељенски Патријарх има заједничка веровања са иновернима, да ли је он наш истоверац?

This entry was posted in Екуменизам. Bookmark the permalink.

Comments are closed.