ЗАРОБЕНИШТВОТО ГО ЗЕМА СВОЈОТ ДАНОК

irinej-zatocen
Од Ерусалим пристигнуваат непријатни вести: Неговото Блаженство, Патријархот Ерусалимски Иринеј I, бил примен во Универзитетската болница на Медицинскиот центар Хадасах на 03. 11. 2015 година, каде и бил опериран.
-Без разлика што денес отстранувањето на хернија се смета за рутинска хируршка интервенција, ако го земеме во предвид фактот што пред заминувањето на операција претходело децениско заробеништво и дека незаконски отстранетиот Ерусалимски Патријарх Иринеј е на 76-годишна возраст, може ли оптимистичките прогнози на лекарите да не смират? – пишуваат грчките црковни сајтови.
Со видно нарушено здравје, Патријархот Иринеј бил примен во болница во тешка состојба и на првото одделение за интензивна нега му била направена интубација. Самата интервенција поминала во најдобар ред, постоперативниот тек е уреден, но неговата состојба се опишува како сериозна. Прогнозите на лекарите се оптимистички и без разлика на сериозноста на здравствената состојба на Патријархот Иринеј, лекарите уверуваат дека пациентот се опоравува и дека неговото опоравување е под нивното будно око.
Оваа информацоја била пренесена на пратеникот на Патријархот Теофил III, кој покажал заинтересираност за новонастанатата ситуација, „би сакале да можеме со сигурност да кажеме и – со загриженост“, се наведува во пишувањето на еден од православните грчки портали.
Пораката од болницата е недвосмислена: потполно е неприфатливо по отпуштањето на домашно лекување, Патријархот да се врати во ќелијата во која ќе биде заклучен и да продолжи да живее на ист начин, понатамошна изолираност е нехумана и самото затвореништво се смета за причина за вака лошата здравствена состојба. Дали тоа ќе биде доволно за Патријархот Теофил III, узурпаторот на православниот Ерусалимски трон, да му омекне срцето и Патријархот Иринеј да го ослободи од заробеништво и да му ги подобри условите за живот на, сега веќе, болниот старец во кругот на Патријаршијата?
Зошто целиот закон се извршува во еден збор, т.е.: Љуби го ближниот свој како себе. – Послание до Галатјаните, глава 5, 14
Во своето писмо од месец септември 2010 година, гледаме дека Патријархот Иринеј I, во некоја рака и знаел кон што води оваа долгогодишна тортура:
„Оние кои ја сковаа заверата и повикаа незаконски собор, го избраа архиепископот Таворски, Теофил, кого Ние го ракоположивме, кој знаејќи за своето противзаконско поставување и незаблагодарен кон Нас, почнувајќи од 2008 година, Не држи во изолација во Нашата куќа со заклучена капија од дворот, забранува било каква комуникација со Нашите духовни чеда и светогорските отци кои останаа верни на Нашата смерност – нивниот доживотен патријарх, и тоа го прави со единствена цел која се гледа од фактот дека сме лишени дури и од лекови и медицинска нега – во надеж на Наша „природна“ смрт“…
Со надеж дека добриот Господ го крепи Патријархот Иринеј I, со желба и молења да му се овозможи живот достоен на еден пастир на стадото Христово, ви ги пренесуваме неговите зборови: „Предадете го на сите својот благослов за молитви и љубов. Благослов Божји од Гробот Господов. Бог е со нас! Да веруваме, Он нема да не остави“.
Администрација на МВПЦ Ветлеем

CAPTIVITY TAKES ITS TAXES
Unpleasant news comes from Jerusalem: His Beatitude, Patriarch of Jerusalem, Irenaios I, was received on 3rd November, 2015 at the University Hospital of Hadassah Medical Center, where he was operated.
Regardless the fact that removal of hernia today is considered a routine surgical intervention, if we take into account the fact that prior to the departure of an operation preceded decade of captivity and that the illegally removed Jerusalem Patriarch Irenaios is at the age of 76, can the optimistic prognoses of doctors calm us down? – write Greek church sites.
With vividly disturbed health, Patriarch Irenaios was admitted to a hospital in a difficult condition and intubation was made to the first Intensive Care Unit. The intervention itself has gone well, the postoperative course is orderly, but its condition is described as serious. Doctors’ forecasts are optimistic, regardless of the seriousness of the health condition of Patriarch Irenaios, doctors assure that the patient is recovering and that his recovery is under their watchful eye.
This information was transmitted to the emissary of the Patriarch Theophilos III, who showed interest in the newly emerging situation, “we would like to be able to say with certainty,” is stated in the writing of one of the Orthodox Greek portals.
The message from the hospital is unequivocal: it is completely unacceptable after the release to domestic treatment, the Patriarch to return to the cell in which he will be locked and continue to live the same way, further isolation is inhumane and the prison itself is considered the cause of such poor health condition. Will this be sufficient for Patriarch Theophilos III, the usurper of the Orthodox Jerusalem throne, his heart to be soften so that the Patriarch Irenaios to be freed from captivity and to improve his living conditions to, now, the sick old man in the circle of the Patriarchate?
For the whole law is executed in a single word, ie: love your neighbor as yourself. – The epistle to the Galatians, chapters 5, 14
In his letter from September 2010, we see that Patriarch Irenaios I knew what the long-standing torture was leading to:
“Those who embroider the conspiracy and summoned an unlawful assembly chose Archbishop of Tabor, Theophilos, whom We ordained, who, knowing of his unlawful setting and ungratefulness towards Us, starting from 2008, hold Us in isolation in Our house with a locked yard gate, forbids any communication with Our spiritual children and with the Athonite fathers who remained faithful to Our humbleness – their life-long patriarch- and he does it with the sole purpose that is evident from the fact that We are deprived of even medications and medical care – in the hope of Our “natural” death “..
With the hope that the good Lord gives strength to the Patriarch Irenaios I, with the desire and prayers to give him life worthy of a shepherd of the flock of Christ, we convey his words: “Give all your blessing for prayer and love. God’s blessing from the Grave of the Lord. God is with us! Let’s believe, He will not leave us.”
Administration of MGOC

irinej-zatocen
ЗАТОЧЕНИШТВО УЗИМА ДАНАК
Непријатне вести стижу из Јерусалима: Његово Блаженство, Патријарх јерусалимски Иринеј I, примљен је 03.11.2015. године у Универзитетску болницу Медицинског центра Хадасах, где је и оперисан.
– Без обзира што се данас одстрањивање херније сматра рутинском хирушком интервенцијиом а ако узмемо у обзир да је одласку на операцију претходило скоро деценијско заточеништво и да безаконо одстрањени Патријарх јерусалимски Иринеј има 76 година живота, могу ли нас оптимистичне прогнозе лекара умирити? – говори се на грчким црквеним сајтовима.
Видно нарушеног здравља, патријарх Иринеј је примљен у болницу у тешком стању, те му је прво на одељењу интезивне неге урађена интубација. Сама интервенција је протекла у најбољем реду, постоперативни ток је уредан, али се његово стање још увек описује као озбиљно. Прогнозе лекара су оптимистичне, и без обзира на озбиљност здравствене ситуације патријарха Иринеја, лекари уверавају да се болесник опоравља и да је његов опоравак под њиховим будним оком.
Исто ово су пренели и изасланику патријарха Теофила III, који је показао заинтересованост за новонасталу ситуацију, „волели бисмо када би смо са сигурношћу могли рећи и -забринутост,“ наводи се у писању једног од православних грчких портала.
Порука из болнице је недвосмислена: потпуно неприхватљиво је да се након отпуштања на кућно лечење врати у ћелију у којој ће бити закључан, и настави да живи на исти начин, даљa изолованост је нехумана и сматрају само заточеништво узроком овако лошег здравственог стања. Да ли ће то бити довољно Патријарху Теофилу III, узурпатору православног Јерусалимског трона, да му срце омекне и да Патријарха Иринеја ослободи из заточеништва и побољша услове живота, сада већ тешко болесном старцу, у оквиру Патријаршије?
Јер се сав закон извршује у једној речи, то јест: Љуби ближњег свог као себе.
– Посланица Галатима, глава 5:14
У свом писму, из септембра месеца 2010. године, видимо да је Патријарх Иринеј I, у неку руку, знао чему води ова дугогодишња тортура:
„Они који су сковали заверу и сазвали незаконити сабор, изабрали су архиепископа Таворског, Теофила, кога смо Ми рукоположили, који знајући о свом противканонском постављењу и будући незахвалан према Нама, почевши од 2008. држи Нас у изолацији у Нашој кући са закључаном дворишном капијом, забрањује било какву комуникацију са Нашим духовним чадима и светогорским оцима који су остали верни Нашој смерности – њиховом доживотном патријарху, и чини то са јединим циљем који се види из чињенице да смо лишени чак и лекова и медицинске неге – у нади на Нашу „природну“ смрт…“ .
Уз наду да добри Господ укрепи Патријарха јерусалимског Иринеја I, са жељом и мољењем да му се омогући живот достојан једног пастира стада Христовог, преносимо вам његове речи : „Предајте свима мој благослов за молитве и љубав. Благословеније Божије од Гроба Господњег. Бог је са нама! Верујемо, Он нас неће оставити!“

Aдминистрација МВПЦ Витлеем

This entry was posted in Библиотека. Bookmark the permalink.

Comments are closed.