МАКЕДОНСКА ВИСТИНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА,СПОРЕД ЈУЛИЈАНСКИОТ КАЛЕНДАР,СООПШТУВА

02
Во Името на Отецот и Синот и Светиот Дух
Архиепископ Даниел се разрешува од секоја должност и титула во МВПЦ со кое и се протерува од црквата.
Секое едно негоо представување во името на оваа црква не се превзема ниедна одговорност сторена негативна представа во името на МВПЦ.
Архиепископ и Патријарх на МВПЦ
+++ Јован-Хадји
Витлеем Палестина
15/08/2018 Година Господова

In the Name of the Father and the Son and the Holy Spirit
Archbishop Daniel is dismissed from every duty and title in the MVPC with which he is expelled from the church.
No representation in the name of this church is assumed by any responsible negative representation on behalf of the MVPC.
Archbishop and Patriarch of the MVPC
+++ John-Hadi
Bethlehem Palestine
15/08/2018 God’s Day

Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Архиепископ Даниил уволен со всех обязанностей и титулов в МВКК, с которыми он исключен из церкви.
Никакое представление от имени этой церкви не принимается каким-либо ответственным негативным представлением от имени MVPC.
Архиепископ и Патриарх МВПЦ
+++ Јован-Хаџи
Вифлеем Палестина
15/08/2018 День Бога

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
L’arcivescovo Daniel viene licenziato da ogni dovere e titolo nel MVPC con il quale viene espulso dalla chiesa.
Nessuna rappresentazione nel nome di questa chiesa è assunta da alcuna rappresentazione negativa responsabile per conto del MVPC.
Arcivescovo e Patriarca del MVPC
+++ John-Hadi
Palestina di Betlemme
15/08/2018 God’s Day

This entry was posted in Соопштенија. Bookmark the permalink.

Comments are closed.